Obrady z sejmowym akcentem

W minioną środę obradowało Zgromadzenie ZGZM. Gościem delegatów był poseł Krzysztof Kubów. Lubiński parlamentarzysta, choćby z racji  miejsca zamieszkania, Polkowice odwiedzał już nie raz – jednak po raz pierwszy przyglądał się rozwiązaniom  w gospodarce odpadami komunalnymi. – Z cała odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że Związek Gmin Zagłębia Miedziowego, ale też powiat polkowicki, to w skali kraju coś niespotykanego. Tylko pogratulować tak sprawnego zarządzania – stwierdził poseł po krótkiej wycieczce po okolicy. Krzysztof Kubów jest jedynym parlamentarzystą z Dolnego Śląska, zasiadającym w sejmowej komisji  ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa, a od niedawna jest również członkiem podkomisji stałej ds. monitorowania gospodarki odpadami. Oglądając Osiedlowe PSZOK-i już zastanawiał się, czy by tej podkomisji nie przywieźć właśnie do Polkowic. Zadeklarował też wolę współpracy ze Związkiem Gmin. – Chcemy razem „podziałać”, żeby pójść krok do przodu – potwierdził Krzysztof Kubów. – Są nowe wytyczne ministra co do kwestii związanych z recyklingiem bioodpadów, będziemy więc pracować […]

Czytaj więcej...More Tag

Absolutorium dla zarządu

Zgromadzenie Związku na wczorajszym posiedzeniu oceniło ubiegłoroczną pracę ZGZM. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu przyjęto bez uwag i jednogłośnie udzielono zarządowi absolutorium. Dochody ZGZM w 2015 r. wyniosły 10 mln 800 tys. 394 zł, czyli 99,84% zakładanej wielkości. Wydatki zaplanowano w kwocie ponad 10 mln, ale ostatecznie były niższe i wyniosły 9 mln 381 tys. 249 zł. Ostatecznie budżet Związku zamknął się nadwyżką w wysokości ponad 1 mln 419 tys. zł. Nadwyżka operacyjna, liczona jako różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi, wyniosła ponad 831 tys. 500 zł. W roku budżetowym Związek nie planował przychodów zwrotnych budżetu. Rozchody przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki zrealizowano w planowanej wysokości 321 tys. 170 zł. Na koniec 2015 r. zadłużenie Związku wynosiło nieco ponad 5 mln 640 tys. 839 zł. Przedłożone sprawozdanie finansowe wcześniej pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa.  

Czytaj więcej...More Tag

Szykują się ważne zmiany w naszym systemie

Przejęcie nieruchomości niezamieszkanych i nowe stawki w opłatach – delegaci gmin na Zgromadzeniu ZGZM przyjęli uchwały, które będą obowiązywać od przyszłego roku. Posiedzenie Zgromadzenia Związku odbyło się w miniony czwartek, a w porządku obrad znalazło się 13 uchwał, w większości związanych z funkcjonowaniem naszego systemu odpadowego. Decyzje dotyczyły zmian, które wejdą w życie w 2016 r. Najdłuższą dyskusję wywołał projekt uchwały w sprawie metody ustalania opłaty śmieciowej i wysokości stawek. Opłata będzie naliczana tak jak dotychczas – od gospodarstwa domowego. Uznano, że ten sposób sprawdził się i jest dla mieszkańców korzystniejszy, o wiele bardziej niż gdyby naliczać opłatę od każdej osoby zamieszkującej w danej nieruchomości. Delegaci byli też zgodni co do tego, że należy zmienić stawki tzw. opłaty śmieciowej. A dokładniej – że wymusił je rynek, na którym działają firmy, które zajmują się odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów. Koszty tych usług – w porównaniu z rokiem 2013, gdy nowy system ruszał […]

Czytaj więcej...More Tag

Nowe władze Związku

Krzysztof Leszczyński, przewodniczący Rady Gminy Chocianów został przewodniczącym Zgromadzenia ZGZM nowej kadencji. Na czele zarządu Związku ponownie stanął Emilian Stańczyszyn. Wybory nowych władz odbyły się 5 lutego, podczas pierwszego w tej kadencji posiedzenia Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. Zgodnie ze statutem w skład organów ZGZM wchodzą wybrani w wyborach samorządowych wójtowie i burmistrzowie członkowskich gmin, przewodniczący ośmiu gminnych rad i wytypowani w gminach delegaci. Rozpoczęcie obrad przypadło burmistrzowi Chocianowa Franciszkowi Skibickiemu – jako najstarszemu spośród uczestników, on też prowadził posiedzenie do chwili, gdy w tajnym głosowaniu wybrano władze Zgromadzenia. Przewodniczącym Zgromadzenia został Krzysztof Leszczyński, szef rady w Chocianowie, a wiceprzewodniczącym – Tadeusz Kuzara, szef rady gminy Grębocice. W skład komisji rewizyjnej wchodzą: Beata Kulikowska (przewodnicząca, delegat gminy Polkowice), Dorota Jewniewicz (członek, delegat gminy Pęcław) oraz Tadeusz Kozakowski (członek, delegat gminy Jerzmanowa). Członkami Zgromadzenia, oprócz wymienionych już osób, są: Norbert Piotrowski (gmina Chocianów), Jacek Szwagrzyk, Danuta Pawliszyn i Edward Białek (gmina Gaworzyce),  […]

Czytaj więcej...More Tag

Ważne decyzje Zgromadzenia

Opłata dla gospodarstw jednoosobowych będzie o połowę mniejsza – taką uchwałę intencyjną podjęli członkowie Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego podczas czwartkowego posiedzenia. Decyzję, która w efekcie przyniesie znaczne obniżenie opłaty „śmieciowej” osobom samotnym, umożliwiła nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Nowe przepisy weszły w życie 5 marca tego roku i zgodnie z nimi można już różnicować stawki opłat za odpady. Przypomnijmy, że takiego przyzwolenia w ustawie nie było, i to bez względu na metodę, jaką wybrano do naliczania stawek. Członkowie Zgromadzenia przyjęli jeszcze jedną, istotną dla mieszkańców z terenu Związku, uchwałę. Dotyczy ona wielkości pojemników na tzw. odpady zmieszane, które mogą stać przy domkach jednorodzinnych.  Regulamin ZGZM dopuszczał jedynie kubły o pojemności 120 litrów. Po zmianie będzie można korzystać również z pojemników 110 i 240-litrowych. Obie decyzje – o opłacie i pojemnikach – mają charakter intencyjny. W ślad za nimi teraz rozpoczną się prace nad przygotowaniem stosownych […]

Czytaj więcej...More Tag
Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST