Zarząd skwitowany

Zgromadzenie ZGZM przyjęło sprawozdanie finansowe Związku oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 r. Pracę Zarządu w ubiegłym roku oceniono pozytywnie. Zarząd Związku otrzymał absolutorium jednogłośnie. Przypomnijmy, że ubiegłoroczny budżet ZGZM określały: – dochody – w wysokości 12 mln 360 tys. 591 zł, – wydatki – w wys. 17 mln 82 ty. 40 zł, – przychody – w wys. 5 mln 42 tys. 612 zł oraz rozchody – w wys. 321 tys. 170 zł. Rok budżetowy zamknięto planowanym deficytem w wys. 4 mln 721 tys. 449 zł. Deficyt ten zostanie pokryty z wolnych środków, pożyczki oraz nadwyżki z lat ubiegłych. Pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 r. wydała Regionalna Izba Obrachunkowa, a także komisja rewizyjna Związku. Członkowie Zgromadzenia podjęli również kilka innych uchwał, m.in. o zmianach w Statucie Związku, zmianach w tegorocznym budżecie, a także o udzieleniu pomocy pomocy finansowej w formie dotacji celowej.  

Czytaj więcej...More Tag
Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST