PROJEKTY ZREALIZOWANE

Projekt „Dbam o środowisko – segreguję odpady.

Kampania informacyjno-edukacyjna na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego”

Termin realizacji:20.05.2013 r. – 31.12.2013 r.

Koszt zadania: 80 633,99 zł

Umowa dotacji nr 124/D/EE/LG/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r.

Wysokość dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu: 50 000 zł.

Miejsce realizacji zadania: Związek Gmin Zagłębia Miedziowego

Odbiorcy zadania:

Mieszkańcy gmin członkowskich ZGZM, tj. gin Chocianów, Gaworzyce, Grębocice, Jerzmanowa, Pęcław, Polkowice, Przemków, Radwanice.

Projekt „Dbam o środowisko – segreguję odpady. Kampania informacyjno-edukacyjna na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego miał na celu zdobycie podstawowej wiedzy przez ok. 69 tys. mieszkańców gmin członkowskich Związku z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w gospodarstwie domowym, w szczególności w zakresie ich selektywnej zbiórki, poznanie zasad segregowania, a także wzrost świadomości ekologicznej w powyższej materii.

Przez cały okres realizacji projektu wykonano projekty graficzne ulotki, broszury plakatu A2 i plakatu A3. Broszury rozdystrybuowano do każdego gospodarstwa domowego. W ramach projektu wyprodukowano i wyemitowano 12 mini audycji radiowych, wykonano projekt graficzny i zrealizowano edukacyjną stronę internetową dla najmłodszych mieszkańców Związku nt. segregowania odpadów. W tym celu opracowano i wykonano tematyczne gry interaktywne oraz wyprodukowano trzy filmy animowane; doposażono główny slajder zdjęciowy strony głównej ZGZM wraz z graficznym skategoryzowaniem odnośników podstrony Gospodarka Odpadami z umieszczeniem ilustracji na podstronach.

Informacje z zakresu gospodarki odpadami przekazywane były mieszkańcom przez cały okres realizacji projektu, dzięki czemu na bieżąco mogli oni poszerzać swoją wiedzę dotyczącą problematyki odpadowej.

Materiały edukacyjne opracowane zostały przez pracowników Biura Związku, którzy na co dzień zajmują się tematyką gospodarki odpadami i wdrażaniem systemu gospodarki odpadami na obszarze wszystkich gmin członkowskich Związku oraz przez doradcę ds. promocji ZGZM. Projekty graficzne ulotki, broszury i plakatów przygotowane zostały przez profesjonalnych grafików, druk zlecono drukarni. Produkcję i emisję programów radiowych zlecono Radiu Elka, które działa na obszarze wszystkich gmin członkowskich Związku. Opracowanie i realizację stron internetowych, a także produkcję zaplanowanych materiałów multimedialnych zostały zlecone firmom specjalizującym się w tej dziedzinie.

Mieszkańcom przekazano najważniejsze informacje w zakresie gospodarki odpadami. W ulotce przedstawiono podstawowe zasady segregowania odpadów komunalnych na terenie ZGZM. W 20-stronicowej broszurze zawarto szczegółowe informacje w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych w gospodarstwie domowym. Plakaty w przyjazny sposób zachęcają do życia w czystym, wolnym od śmieci środowisku, pokazują gdzie mieszkańcy mogą bezpłatnie oddać odpady z gospodarstwa domowego.

Dzięki stworzonej internetowej platformie dzieci poprzez zabawę będą mogły uczyć się poprawnej segregacji odpadów. Strona pełni także funkcję pomocy dydaktycznej dla nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej. Doposażenie slajdera zdjęciowego strony głównej www.zgzm.pl poprawiło funkcjonalność i znacznie zwiększyło informacyjną rolę portalu z treściami dla dorosłych mieszkańców.

Poprzez realizację projektu osiągnięty został zakładany efekt:

– ekologiczny – edukacja społeczeństwa lokalnego w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gospodarstwie domowym, poznanie zasad postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę zdrowia i życia, a także ochronę środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Zachęcenie do tworzenia na terenie własnej nieruchomości przydomowych kompostowników. Ponadto mieszkańcy ZGZM poznają zasady zapobiegania powstawania i ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;

– rzeczowy – wyprodukowano:

25 000 szt. ulotek

25 000 egz. broszur

900 szt. plakatów formatu A3

500 szt. plakatów formatu A2.

Liczba odbiorców projektu: ok. 69 000 osób.

Realizacja projektu pn. „Dbam o środowisko – segreguję odpady. Kampania informacyjno-edukacyjna na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego” przyczyniła się do edukacji mieszkańców wszystkich gmin członkowskich Związku. Dzięki przeprowadzonej kampanii mieszkańcy zdobyli wiedzę z zakresu poprawnej segregacji odpadów komunalnych na terenie ZGZM, nauczyli się zasad segregacji poszczególnych frakcji odpadów, poznali praktyczne porady związane z segregacją, zdobyli wiedzę nt. powtórnego użycia surowców wtórnych, nauczyli się postępowania z odpadami biodegradowalnymi, zdobyli umiejętności postępowania z odpadami niebezpiecznymi i problemowymi, a także dot. zakładania własnego kompostownika, ponadto poznali ciekawostki ekologiczne, związane z ochroną środowiska.

Wszystkie działania znacznie ułatwiły mieszkańcom Związku Gmin Zagłębia Miedziowego wypełnianie nowych obowiązków wynikających ze zmienionego prawa.

Tytuł Przedsięwzięcia:

„Budowa Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”

Umowa o dofinansowanie w formie dotacji:

nr 489/2013/Wn1/OZ-UK-go/D z dnia 05.08.2013 r.

Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków:

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) 

 Wartość Przedsięwzięcia:

6 787 939,00 zł

(sześć milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych)

Wartość dotacji NFOŚiGW:

4 072 760,00 zł

(cztery miliony siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych)

 Opis Przedsięwzięcia:

Centralny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (Centralny PSZOK) stanowić będzie integralną część zaplanowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

Celem budowy Centralnego PSZOK jest stworzenie odpowiednich warunków dla mieszkańców gmin członkowskich Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, umożliwiających odpowiednie warunki zagospodarowania odpadów, zapewniając tym samym, dostosowanie do wymogów prawnych, zawartych w przepisach krajowych i Unii Europejskiej.

Planowana inwestycja przyczyni się do zwiększenia ilości selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, poddawanych procesom: ponownego użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami, redukując w ten sposób ilość odpadów składowanych i wpływając na wielkości koniecznych do osiągnięcia poziomów ekologicznych wskazanych w dokumentach strategicznych i planistycznych szczebla krajowego i wojewódzkiego.

Do Centralnego PSZOK mieszkańcy wszystkich gmin członkowskich Związku Gmin Zagłębia Miedziowego będą mogli bezpłatnie (w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) przywozić papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, popioły, ubrania i tekstylia, a także odpady zielone.

Dodatkowo na Centralnym PSZOK prowadzone będą działania demonstracyjno-edukacyjne
w zakresie, m.in. technologii odbioru odpadów, sortowania i dalszego ich przygotowania do transportu, odzysku i recyklingu.

W ramach Przedsięwzięcia przewiduje się:

 • budowę Centralnego PSZOK (w formie rampy rozładunkowej, utwardzonego placu manewrowego i do przechowywania, wiat, boksów, budynków do przechowywania, magazynu do przechowywania odpadów niebezpiecznych),
 • budowę obiektów towarzyszących (wartownia, budynki socjalne, infrastruktura komunikacyjna, częściowo uszczelniony ewaporacyjno – infiltracyjny zbiornik przeciwpożarowy pełniący rolę zbiornika retencyjnego na wody opadowe, wewnętrzna sieć kanalizacji deszczowej, zbiornik bezodpływowy na ścieki bytowe, sieć elektryczna, ogrodzenie, oświetlenie, zieleń izolacyjna.

Efekt rzeczowy Przedsięwzięcia:

 • budowa Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 1 szt., w tym prace budowlane,
 • zakup pojemników i kontenerów do zbiórki odpadów – 60 szt.,
 • zakup i montaż wyposażenia magazynu na odpady niebezpieczne,
 • zakup koparko-ładowarki – 1 szt.,
 • zakup wózka widłowego – 1 szt.,
 • zakup i montaż wag samochodowych – 3 szt.

Efekt ekologiczny Przedsięwzięcia:

Ograniczenie ilości odpadów komunalnych trafiających na składowisko o 1000 Mg/rok.

W 2015 r. ograniczenie ilości odpadów komunalnych trafiających na składowisko o 500 Mg.

Za budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpowiedzialny jest Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach.

Projekt zajął I miejsce w konkursie pn. „Rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców Dolnego Śląska poprzez media informacyjne”, ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu.

Projekt zakłada publikację cyklu 10 artykułów z zakresu gospodarki odpadami w prasie o zasięgu lokalnym, tj. w miesięczniku „Jedność” oraz w „Gazecie Polkowickiej” i 5 artykułów w prasie o zasięgu regionalnym – w „Polskiej Gazecie Wrocławskiej”.

Celem ogólnym projektu jest propagowanie podstawowej wiedzy z zakresu gospodarki odpadami i wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców Dolnego Śląska, w szczególności mieszkańców zamieszkujących obszar Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

Tematyka artykułów została opracowana w sposób łatwy i przystępny dla odbiorcy w każdym wieku. Artykuły będą miały na celu zaznajomienie czytelnika z podstawowymi zasadami postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi, a także ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Omówione zostaną zmiany dokonane w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Pokazane zostanie, jak zapobiegać powstawaniu odpadów, a także jak je ograniczać. Odbiorca tekstów będzie mógł również poznać metody odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Termin realizacji projektu; 02.11.2012 r. – 30.08.2013 r.

Artykuły opublikowane w ramach cyklu:

 1. Nowe prawo odpadowe da nam nowe możliwości
 2. Odpady to problem
 3. Świadoma konsumpcja – ekologiczne zakupy
 4. Ekologiczne święta – świąteczne zakupy
 5. Selektywna zbiórka odpadów
 6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpieczne i wielkogabarytowe
 7. Nie marnuj żywności
 8. Bioodpady – cenny surowiec
 9. Recykling
 10. Palenie śmieci

Program selektywnej zbiórki odpadów rozpoczął się w 2006 roku. Obecnie prowadzony jest na terenie wszystkich gmin Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. Łączna ilość pojemników wynosi 939 sztuk. Pojemniki rozstawione są w kompletach (po jednym pojemniku na każdy rodzaj odpadów). Pojemniki w kolorze białym do segregacji szkła bezbarwnego – 305 sztuk. Pojemniki w kolorze zielonym do segregacji szkła kolorowego – 305 sztuk. Pojemniki w kolorze żółtym (o konstrukcji z siatki stalowej) do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych (tzw. PET) – 329 sztuk.

Koszty zakupów pojemników do selektywnej zbiórki odpadów sfinansowano z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków własnych. Od 2006 roku sukcesywnie na obszarze gminy Polkowice pojawiły się kolejne pojemniki, które były zakupione z funduszy własnych tejże gminy.

Obsługą selektywnej zbiórki odpadów zajmuje się Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach.

AKCJA EDUKACYJNA

W związku z wprowadzeniem na obszarze Związku selektywnej zbiórki odpadów Zarząd Związku podjął decyzję o realizacji akcji edukacyjnej mającej na celu promowanie i zachęcanie mieszkańców do segregacji odpadów. Akcja została zorganizowana w październiku i listopadzie 2006 roku. Wykonano materiały edukacyjne dla 15 000 gospodarstw domowych w formie broszury informacyjnej. Rozdano także 3 000 sztuk toreb lnianych promujących selektywną zbiórkę odpadów. W ramach akcji edukacyjnej zorganizowane zostało seminarium dla liderów wiejskich (sołtysów, członków organizacji np. Kół Gospodyń Wiejskich). Koszty akcji edukacyjnej zostały pokryte w 50 % ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego” powstał w celu wyrównania szans edukacyjnych oraz zapewnienia dobrego startu w edukację dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Dzieci uczestniczą w zajęciach od poniedziałku do piątku przez cztery godziny dziennie. Udział w zajęciach jest nieodpłatny. Każde dziecko otrzymuje codziennie drugie śniadanie. Oprócz zajęć wychowawczo- dydaktycznych, dzieci biorą udział w zajęciach logopedycznych i języka angielskiego . Punkty zostały zaopatrzony w meble, zabawki, gry i sprzęt sportowy i przybory plastyczne.

Dzięki projektowi powstało 19 punktów przedszkolnych (tzw. alternatywnych/innych form wychowania przedszkolnago) na terenach wiejskich w gminach: Chocianów, Gaworzyce, Grębocice, Jerzmanowa, Pęcław, Polkowice, Przemków oraz Radwanice.  Zapewniono miejsc dla 315 dzieci.

Punkty prowadzone będą w okresie od 28.09.2009 r. do 25.06.2010r. Koszty projektu „Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego” to ok. 1, 7 mln z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosło 1,45 mln zł. Co daje ok. 85 % wszystkich kosztów.

Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych pomiędzy obszarami wiejskimi i małych miast, a obszarami wielkomiejskimi.

W ramach projektu w roku szkolnym 2009/2010 wsparciem objętych zostało ok. 5000 uczniów uczęszczających do wszystkich 19 szkół podstawowych funkcjonujących na terenie gmin wchodzących w skład Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. W ramach projektu zorganizowane zostały następujące zajęcia w szkołach:

– dodatkowe zajęcia dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych:

nauki matematyczno-przyrodnicze – 17 szkół, 1172 uczniów

ICT – 16 szkół, 808 uczniów

język angielski przy użyciu nowoczesnych metod nauczania – 12 szkół, 915 uczniów;

język niemiecki przy użyciu nowoczesnych metod nauczania – 5 szkół 340 uczniów;

język francuski przy użyciu nowoczesnych metod nauczania – 2 szkoły, 25 uczniów.

2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

język polski (kl. IV-VI) – 19 szkół, 617 uczniów

matematyka (kl. IV-VI) – 19 szkół, 546 uczniów

kształcenie zintegrowane – 19 szkół, 370 uczniów

3. Doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna

zajęcia z logopedą – 18 szkół, 335 uczniów

zajęcia socjoterapeutyczne – 16 szkół, 390 uczniów

punkt konsultacyjny dla dzieci i rodziców- 19 szkół, wg potrzeb

W ramach projektu zostało zatrudnionych 166 nauczycieli i specjalistów. Zakupione zostały materiały piśmiennicze dla uczniów, papier do ksero, tonery dla szkół, książki, ćwiczenia, karty pracy dla uczniów, zestawy podręczników dla nauczycieli, zestawy albumów, atlasów, słowników, plansze demonstracyjne, programy multimedialne do nauki języków obcych oraz mikroskopy cyfrowe dla szkół.

Okres realizacji projektu: 20.07.2009r. – 20.07.2010r. Koszty projektu „Równać szanse – poszerzenie oferty edukacyjnej szkół podstawowych na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego” to ok. 2,7 mln zł, w 100% dofinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Związku Gmin Zagłębia Miedziowego jako jeden z 18 zyskał akceptację Dolnośląskiego Województwa Urzędu Pracy w Wałbrzychu. O skali sukcesu świadczy fakt, że złożono 120 wniosków, a przyznana kwota dla szkół na terenie ZGZM to blisko 2,7 miliona złotych.

Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej:

https://www.projekty.polkowice.eu/zgzmszkoly

Realizacja projektu na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego

ETAP I „Warsztaty Tropicieli Odpadów”

Warsztaty Tropicieli Odpadów Związek Gmin Zagłębia Miedziowego realizował od 18 września do 7 listopada 2007. W tym czasie 1 422 uczniów z terenu Gmin Związku Gmina Zagłębia uczestniczyło w 50 „zielonych lekcjach ekologicznych”, które miały za zadanie uczyć selektywnej zbiórki odpadów połączonej z poznawaniem pięknych i „dzikich” terenów o szczególnych walorach przyrodniczych. Ważnym elementem była piesza wędrówka ułatwiająca bezpośredni kontakt uczniów z naturą, która odbywała się pod czujnym okiem przewodnika – ekologa. Piesze wędrówki odbywały się na ternie nadleśnictw: Przemków, Chocianów, Szprotawa, gdzie uczestnicy „Warsztatów Tropicieli Odpadów” wraz z przewodnikiem – ekologiem poznawali piękno przyrody „Uroczyska Czarne Stawy” oraz „Wilkocińskich Wydm”. Dodatkową atrakcją „zielonych lekcji ekologicznych” była wizyta w Dolnośląskiej Korporacji Ekologicznej Sp. z o.o., która zajmuje się recyclingiem baterii i małogabarytowych akumulatorów oraz wizyta na Składowisku odpadów w Trzebczu lub Przemkowie. W „Warsztatach Tropicieli Odpadów” udział wzięło 28 szkół z terenu ZGZM w tym 18 z 19 funkcjonujących szkół podstawowych, 9 szkół gimnazjalnych (wszystkie gimnazja funkcjonujące na terenie ZGZM) i 1 szkoła średnia. Największą inicjatywę wykazały szkoły:

1. Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Przemkowie,
2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie.

Właściwa postawa przewodników ekologów w połączeniu z materiałami edukacyjnymi (przewodnik Warsztatów Tropicieli Odpadów, Certyfikat Tropiciela Odpadów) oraz zaangażowaniem ze strony nauczycieli spowodowały, że „zielone lekcje ekologiczne” cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, a piesze wędrówki ukazujące piękno natury Wilkocińskich Wydm i Uroczyska Czarne Stawy w połączeniu z wiedzą nabytą na Składowiskach odpadów i w Dolnośląskiej Korporacji Ekologicznej Sp. z o.o., z pewnością pozytywnie wpłynęły na osiągnięcie celu – nawyku segregowania odpadów wśród uczestników. „Zielone lekcje ekologiczne” uzyskały także wysokie i pozytywne oceny udzielane przez nauczycieli – opiekunów w wypełnianych ankietach. Najwyżej oceniony został program warsztatów, czyli przekazywane przez przewodników – ekologów w formie zabawy informacje związane z segregowaniem odpadów i z zagrożeniami z tym związanymi. Najczęściej pojawiającymi się zwrotem używanymi przez nauczycieli – opiekunów w ankiecie było stwierdzenie, że tego rodzaju nauka w formie zabawy i bezpośredniego obcowania z naturą z pewnością realizuje cel projektu, czyli kształtowanie pozytywnych postaw wobec środowiska naturalnego.

ETAP II „Tropiciele Odpadów Olejowych”

Etap II polegał na zlokalizowaniu punktu przyjmowania oleju odpadowego i wykonaniu szkicu sytuacyjnego ( mapy ) najbliższej okolicy. Z pewnością cel II etapu, polegający na kształtowaniu właściwej postawy sprzyjającej trosce o środowisko, a w szczególności nawyku odpowiedzialnego gospodarowania odpadami niebezpiecznymi – olejami odpadowymi, został osiągnięty. W realizacji celu dużą inicjatywą i zaangażowaniem wykazali się koordynatorzy szkolni projektu. II Etap był realizowany w Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w miesiącach wrzesień – grudzień 2007. Udział w nim wzięło 28 szkół z terenu ZGZM (tj. wszystkie funkcjonujące szkoły podstawowe i gimnazjalne), w tym 19 szkół podstawowych i 9 szkół gimnazjalnych. Największe zaangażowanie w II etapie wykazała Szkoła Podstawowa w Chocianowie oraz Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Wyżykowskiego w Polkowicach, Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach.
W finałowej ocenie Komisja konkursowa wylosowała prace następujących osób:

1. Agnieszka Musiał – Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Wyżykowskiego w Polkowicach,
2. Patryk Musielak – Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Wyżykowskiego w Polkowicach,
3. Tomasz Wójcik – Szkoła Podstawowa w Chocianowie,
4. Jarosław Kiciliński – Szkoła Podstawowa w Chocianowie,
5. Maciek Mielniczuk – Szkoła Podstawowa w Chocianowie,

ETAP III „Tropiciele Przybysza z Planety WEEE”

Etap III polegał na skonstruowaniu instalacji przestrzennej (robota) przedstawiającego według własnych wyobrażeń „Przybysza z Planety WEEE”, stanowiący zagrożenie dla środowiska. Cel III etapu projektu, czyli kształtowanie i promowanie właściwej postawy sprzyjającej trosce o środowisko, a w szczególności nawyku selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z pewnością został osiągnięty. Świadczy o tym duże zainteresowanie, jakie towarzyszyło konkursowi ze strony szkół i koordynatorów szkolnych projektu. III Etap był realizowany w Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w miesiącach wrzesień – grudzień 2007. W III etapie projektu uczestniczyło 28 szkół z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego (tj. wszystkie funkcjonujące szkoły podstawowe i gimnazjalne ), w tym 19 szkół podstawowych i 9 szkół gimnazjalnych. Największe zaangażowanie w tworzeniu instalacji przestrzennych wykazało Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach oraz Publiczna Szkoła Podstawowa im Wł. St. Reymonta w Wysokiej.
Komisja konkursowa wyróżniła prace następujących szkół:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Wysokiej,
2. Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach,
3. Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Wyżykowskiego w Polkowicach,
4. Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Przemkowie,
5. Szkoła Podstawowa w Chocianowie.

„Tropiciele Odpadów” jako projekt ogólnopolski :

Pomysłodawcą oraz krajowym koordynatorem projektu był Związek Komunalny Wisłok z Rzeszowa. Projekt wartości 360 000 zł uzyskał akceptacje i pomoc finansowa NFOŚiGW w wysokości 250 000 zł. Realizacja projektu „Tropiciele Odpadów” opierała się o metodyczne rozwiązania i doświadczenia rzeszowskiego zespołu edukatorów ekologicznych Związku Komunalnego „Wisłok”, którzy od lat realizowali cykle edukacyjne dotyczące selektywnej zbiórki odpadów w tym autorski projekt warsztatów ekologicznych „Wyprawy w poszukiwaniu Ekolandii”. W 2003 roku oferta edukacyjna Związku została wzbogacona (przy współpracy z Konsorcjum Olejów Przepracowanych z Jedlicza) o zadania dotyczące zbiórki olejów odpadowych, a w 2005 roku o pionierski w Polsce projekt edukacji ekologicznej wokół zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych pn. „Przybysz z planety WEEE” (współpraca z REMONDIS Electrorecycling i Organizacją Odzysku ElektroEko).

Dobre doświadczenia pozwoliły na przygotowanie przez Związek Komunalny „Wisłok” ogólnopolskiej oferty 300 „Warsztatów Tropicieli Odpadów” (jednodniowych zajęć plenerowych kształtujących nawyk segregacji odpadów poprzez gry, zabawy, ćwiczenia i obserwacje prowadzone na specjalnie opracowanych trasach) oraz dwóch kampanii informacyjno-edukacyjnych „Tropiciele Przybysza z planety WEEE” i „Tropiciele Olejów Odpadowych”. Kampanie w projekcie wspierają dwa konkursy: „Przybysz z planety WEEE” (konkurs związany ze zbiórką odpadów elektrycznych i elektronicznych) oraz „Olejowy Sherlock Holmes” (konkurs związany ze zbiórką olejów odpadowych). W ramach projektu, ponad 11 000 dzieci i 700 nauczycieli odbyło „zielone warsztaty”, a ok. 3 000 dzieci z 500 szkół zmagało się z zadaniami konkursów. Do naszych domów – poprzez szkoły – trafi 53 000 szt. różnych wydawnictw tematycznych (ulotek, mini-przewodników i broszur edukacyjnych).

Realizacja projektu odbyła się na terenie województw: podkarpackiego, pomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, łódzkiego i mazowieckiego, tj. w 71 gminach. Związku Komunalnego „Wisłok” z Rzeszowa, Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z Gdyni, Związku Międzygminnego „Obra” z Wolsztyna, Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z Polkowic, Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z Kalisza, Związku Gmin Regionu Płockiego. Celem projektu był wzrost świadomości dzieci i młodzieży dotyczącej obowiązku selektywnej zbiórki odpadów …bo w dalszym ciągu zbyt mało odzyskujemy papieru, szkła, metali i plastików i zbyt wiele odpadów elektrycznych i elektronicznych, baterii, olejów odpadowych, lekarstw, żarówek, lakierów, farb.

ZGZM opracował koncepcję rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej wszystkich gmin wchodzących w skład Związku, wraz z analizą możliwości współfinansowania optymalnego wariantu i przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej.
W ramach projektu zostały złożone wnioski aplikacyjne o pozyskanie środków z Regionalnego Programu Operacyjne dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 w ramach Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne, Działanie 4.2 Infrastruktura wodno – ściekowa, na realizację następujących zadań:

 • dla Gminy Chocianów – zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Parchów, Pogorzeliska, Jabłonów”,
 • dla Gminy Przemków –zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wysoka, Wilkocin, Łąkociny, Jędrzychówek i Jakubowo,
 • dla Gminy Radwanice – zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łagoszów Wielki i Dobromil”.

Natomiast w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, na realizację następujących zadań:

 • dla Gminy Jerzmanowa – zadanie „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Zofiówka”,
 • dla Gminy Polkowice – zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Lubińskiej”.

W wyniku realizacji projektu zakwalifikowane do współfinansowania zostały 3 projekty na łączną kwotę 8 510 981, 10

Projekt „ABECADŁO ŚMIECIADŁO” miał na celu propagowanie proekologicznych zachowań wśród dzieci oraz dostarczanie przydatnej wiedzy związanej z prawidłowym postępowaniem z domowymi odpadami. Nauka poprzez zabawę i ekologiczne wierszyki ułatwiła naturalność proekologicznych zachowań dzieci oraz wpłynęła na zachowania dorosłych z najbliższego ich otoczenia.

Tylko 30% nauczycieli samodzielnie podejmuje taką tematykę najczęściej przy okazji Dnia Ziemi czy Sprzątania Świata. Większość nauczycieli przedszkolnych i nauczania zintegrowanego nie ma przygotowania zawodowego do prowadzenia edukacji ekologicznej. Zagadnienia segregacji odpadów, recyklingu, spalania odpadów w instalacjach domowych, zrównoważonego rozwoju, świadomych zakupów, kompostowania znane są tylko pobieżnie.

W 2009 roku Związek Gmin Zagłębia Miedziowego po raz kolejny podjął działania zmierzające do zwiększenia świadomości ekologicznej wśród mieszkańców. Tym razem Związek uczestniczył w ogólnopolskim projekcie ekologicznym pt. „ABECADŁO ŚMIECIADŁO”. Projekt skierowany był do nauczycieli nauczania przedszkolnego i nauczania zintegrowanego oraz przedszkolaków i uczniów klas I – III.

Proekologiczne zachowania wśród najmłodszych i ich środowiskach rodzinnych, polegające na domowej segregacji odpadów, zostaną ukazane w pionierskim ekologicznym elementarzu „ABECADŁO ŚMIECIADŁO”, wydanym przez Stowarzyszenie „EKOSKOP” z Rzeszowa. W „ABECADLE…” każdej literze towarzyszy kolorowy rysunek i krótki, łatwy do zapamiętania wierszyk opisujący wybrany ekologiczny problem.

Nauczyciele z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w dniu 6 lutego 2009 roku uczestniczyli w ekologicznych warsztatach, które praktycznie przygotowały ich do samodzielnej pracy z książeczką „ABECADŁO ŚMIECIADŁO”. Nauczyciele na zakończenie warsztatów otrzymali komplet 15 sztuk elementarza do pracy w szkole / przedszkolu oraz materiały zawierające tematykę szkolenia nagrane na płytę CD wraz z wersją elektroniczną „ABECADŁA…” do prezentacji multimedialnych. Po zakończeniu projektu, od czerwca 2009 roku przeszkoleni nauczyciele samodzielnie kontynuowali program edukacyjny z wykorzystaniem książeczki „ABECADŁO ŚMIECIADŁO”.
Program warsztatów składał się zarówno z zajęć teoretycznych (problem gospodarki odpadów komunalnych, wymogi prawne, zasady recyklingu) oraz z zajęć praktycznych (ćwiczenia, gry i zabawy edukacyjne dotyczące zbiórki odpadów i recyklingu).

Jesteśmy zadowoleni, że kolejny podjęty przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego projekt ekologiczny przyczynił się do zwiększenia świadomości ekologicznej wśród mieszkańców Związku, a to z pewnością zaowocuje w przyszłości poprawą środowiska naturalnego.

„Abecadło Śmieciadło” jako ogólnopolski projekt

Projekt objął swym zasięgiem ok. 160 gmin (ok. 560 szkół podstawowych i przedszkoli) z terenu 8 województw: dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego. Projekt był realizowany przez ok. 720 odpadowych lekcji z „ABECADŁEM ŚMIECIADŁEM” dla ok. 14 000 dzieci.

Udział w projekcie zgłosiły:

 • Związek Gmin Zagłębia Miedziowego z Polkowic,
 • Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD 7 z Dzierżoniowa,
 • Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z Kalisza,
 • Związek Międzygminny „Koniński Region Komunalny” z Konina,
 • Związek Międzygminny Obra z Wolsztyna,
 • Celowy Związek Gmin CZG-12 z Długoszyna,
 • Celowy Związek Gmin R-XXI z Nowogardu,
 • Związku Gmin Doliny Wielopolki i Tuszymki z siedzibą w Ropczycach
 • Związek Gmin Dorzecza Wisłoki z Jasła,
 • Związek Komunalny „Wisłok” z Rzeszowa
 • Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej z Olsztyna,
 • Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu.

Projekt „Pływam!” skierowany był do dzieci ze szkół podstawowych z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, jego celem było:

 • zdobycia przez uczestników projektu umiejętności pływania,
 • zwiększenia świadomości uczestników projektu w zakresie bezpiecznego zachowania sie w pobliżu zbiorników wodnych,
 • zwiększenia świadomości uczestników projektu w zakresie postaw bezpieczeństwa oraz ratownictwa,
 • wzrost samooceny dzieci w związku z nabytymi umiejętnościami i doświadczeniem,
 • lepszy rozwój sfery emocjonalno – społecznej dziecka poprzez zajęcia w grupie,
 • zniwelowanie różnic w zakresie podstawowych umiejętności pływania,
 • zniwelowanie różnic w zakresie podstawowych umiejętności bezpiecznej postawy przy zbiornikach wodnych.

W projekcie wzięło udział 645 dzieci z 15 szkół podstawowych znajdujących się na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. Z każdej szkoły podstawowej w projekcie wzięło udział ok. 20% uczniów.
Realizacja projektu „Pływam !” była podzielona na dwa bloki: ćwiczenia praktyczne nauki pływania oraz zajęcia dydaktyczne. Zarówno zajęcia dydaktyczne jak i praktyczne odbywały się w kompleksie rekreacyjno – rehabilitacyjnym AQUAPARK Polkowice, jednym z największych i najnowocześniejszych kompleksów tego rodzaju w Polsce. Zajęcia praktyczne nauki pływania odbywały się na sześciotorowym krytym basenie pływackim, który posiada homologacje Polskiego Związku Pływackiego. Obok basenu znajduje sie trybuna na 126 osób na których odbywały się zajęcia dydaktyczne. Zajęcia praktyczne i dydaktyczne były prowadzone przez wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli wychowania fizycznego.

Za koordynację projektu byli odpowiedzialni pracownicy Biura Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. W ramach realizacji projektu ZGZM zapewnił:

 • wynajęcie basenu sportowego w Aquaparku,
 • transport na basen i z powrotem,
 • zakup sprzętu do nauki pływania,
 • wynagrodzenie dla 2 nauczycieli, którzy poprowadzili zajęcia praktyczne i dydaktyczne, – zakup sprzętu do nauki pływania.

Projekt „Pływam !” był realizowany w soboty (w godz. 9:00 – 10:30, 10:30 – 12:00, 12:00 – 13:30, 13:30 – 15:00) w okresie maj – grudzień 2009r. W tym czasie każdy z uczestników projektu uczestniczył w cyklu zajęć składających sie z 3 lekcji trwających każda po 90 minut.

Projekt uzyskał dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach zajęć ze środków Funduszu Sportowo – rekreacyjnych dla Uczniów w wysokości 50 000,00 zł

Głównym celem Programu było podniesienie jakości i efektywności systemu kształcenia poprzez inwestycje w bazę placówek edukacyjnych z obszaru ZGZM. W ramach Programu dofinansowane zostały projekty podnoszące efektywność oraz popularyzującę nauczanie przedmiotów przyrodniczych – matematycznych, informatycznych oraz języków obcych. W ramach Programu wspierane były również inicjatywy mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3 – 6 lat na terenach poprzez przedsięwzięcia, których celem była poprawa jakościowa i ilościowa infrastruktury placówek przedszkolnych.

Program skierowany był do 42 placówek edukacyjnych zlokalizowanych na obszarze ZGZM:

 • przedszkola (14 placówek),
 • szkoły podstawowe (19 placówek),
 • gimnazja (9 placówek)

W ramach realizacji programu zostały zakupione wszystkie pomoce dydaktyczne zadeklarowane przez placówki edukacyjne biorące udział w programie.

W ramach realizacji projektu zostały zakupione:

 • w przypadku placówek przedszkolnych
 • meble do sal, np. stoliki, krzesełka, biurka, leżaczki, regały, itp.,
 • sprzęt audio-video wykorzystywany podczas zajęć, np. DVD, radiomagnetofon, video, zabawki, gry edukacyjne, sprzęt komputerowy,
 • pomoce do zajęć wychowania fizycznego,
 • edukacyjne programy multimedialne,

w przypadku szkół podstawowych i gimnazjów:

 • programy multimedialne do nauki języków obcych,
 • wyposażeniu pracowni językowych, fizycznych, chemicznych,
 • wyposażeniu pracowni komputerowych,
 • sprzęt audio-video, tablice interaktywne, programy multimedialne, projektory multimedialne, rzutniki, wizualizery, drukarki, itp.,
 • pomoce do zajęć wychowania fizycznego,

Środki finansowe przeznaczone na finansowanie Programu pochodziły w 100% z budżetu ZGZM. Całkowita wartość Programu to kwota 1.639.289 zł, która została rozdysponowana w następujący sposób:

 • 300.000 zł placówki przedszkolne,
 • 939.289 zł szkół podstawowych,
 • 400.000 zł gimnazja.

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego przygotowany do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych

Przedmiotem opracowania było rozpoznanie i zestawienie istniejących oraz potencjalnych źródeł energii odnawialnych, przedstawienie możliwego ich wykorzystania. Opracowanie przedstawia zintegrowany, wspólny dla całego ZGZM dokument wskazujący możliwości działań międzygminnych (regionalnych) w obszarze ekoenergetyki. Problematyka ekoenergetyki stanowi istotne wyzwanie dla konwencjonalnej energetyki, jest działaniem proinnowacyjnym, proekologicznym, bodźcem przemian społecznych.

„Audyt zasobów energii odnawialnej i możliwości jej wykorzystania dla Gmin należących do ZGZM” jako wspólny dla ZGZM dokument z obszaru ekoenergetyki jest w wymiarze formalnym realizacją wytycznych UE, międzynarodowych zobowiązań Polski z tytułu realizacji pakietu „3×20”, programu województwa Dolnośląskiego, niektórych ustaw, programów rządowych (np. Innowacja, energetyka, rolnictwo energetyczne).

Pakiet klimatyczny UE „3×20”, który wszedł w życie 25 czerwca 2009r., zobowiązuje państwa członkowskie do wspólnego i solidarnego osiągnięcia w 2020r. w stosunku do 2005r. trzech zintegrowanych ze sobą celów: redukcji CO2 o 20%, uzyskanie 20% udziału energii z odnawialnych źródeł energii (OZE), redukcja zużycia energii o 20 %.
Opracowany przez PGEE Sp. z o.o. dokument przedstawił uwarunkowania w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Gminach należących do ZGZM pod kątem wykorzystania: biomasy miękkiej, biomasy twardej, energii słonecznej, energii wody, energii geotermicznej i energii wiatru.

Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST