NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKANE

Pozostałe Harmonogramy

bi_i_zamieszkale
Nieruchomości zamieszkane
bi_i_niezamieszkale
Nieruchomości niezamieszkane
bi_i_gratowozy
Odpady

Od 1 lutego 2016 r. odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych na terenie zajmuje się konsorcjum, złożone z dwóch firm: Remondis z Warszawy (lider) oraz Remondis Legnica. Na mocy odrębnej umowy konsorcjum zleciło wykonanie zadania podwykonawcy: Przedsiębiorstwu Gospodarki Miejskiej w Polkowicach.

W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę, bezpośrednio z tych nieruchomości odbierana jest każda ilość zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zgromadzonych: papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metalu i opakowań wielomateriałowych.

Odbiór i wywóz odpadów z nieruchomości wielorodzinnych odbywa się nie rzadziej niż raz na tydzień, zaś z nieruchomości jednorodzinnych nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie – z podziałem na parzyste i nieparzyste tygodnie 2018 r. Te dni w harmonogramie oznaczono symbolami PA, WA, PB itd.

Właściciele nieruchomości powinni tylko wiedzieć, w jaki dzień tygodnia ma się spodziewać odbioru swoich odpadów i odpowiednio wcześniej wystawić pojemnik przed posesję. Wywóz odbywa się w godz. 6.00 – 21.00.

Harmonogram z dokładnym terminem odbioru odpadów zmieszanych jest dostarczany każdemu właścicielowi budynku jednorodzinnego.

Odpady segregowane, gromadzone w Osiedlowych Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (Osiedlowych PSZOK-ach), będą odbierane z częstotliwością nie dopuszczającą do przepełnienia PSZOK-ów – ale nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Zebrane przez mieszkańców odpady szklane trafią do RIPOK-u, gdzie będą jeszcze raz przebrane i oczyszczone, a następnie zostaną zawiezione do firm, zajmujących się ich recyklingiem (przetworzeniem). Bezpośrednio do takich specjalistycznych firm trafi także zebrany papier, odpady z tworzyw sztucznych i metal.

Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST