ZMIANA METODY NALICZENIA OPŁATY OBOWIĄZUJĄCA OD 01.06.2020 r.

Od kiedy?

Od 1 czerwca 2020 r. zmianie ulega metoda naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od tego dnia na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego będą obowiązywały dwie metody naliczania opłaty:

 • od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość – w wysokości 32 zł za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość,
 • od gospodarstwa domowego – w wysokości 94 zł za każde gospodarstwo domowe, przy czym metodę tą stosuje się dla gospodarstw domowych składających się z trzech lub więcej osób zamieszkujących w jednym lokalu mieszkalnym.

Zniżka dla kompostujących bioodpady we własnym zakresie

Jednocześnie wprowadzone zostanie zwolnienie z części opłaty dla mieszkańców, którzy kompostują bioodpady w przydomowym kompostowniku. Zwolnienie dotyczy wyłącznie właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej.

Kwota zwolnienia będzie wynosić:

 • 1 zł za każdą osobę – przy wyborze metody „od mieszkańca”,
 • 4 zł od gospodarstwa domowego – przy wyborze metody „od gospodarstwa domowego”.
Zgodnie z art. 6k ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Zgromadzenie Związku w drodze uchwały, zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi  jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych.
 
Przypominamy, że zgodnie z § 2 ust. 2 Uchwały Nr XV/70/20 z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
➡️ bioodpady nie będą odbierane z nieruchomości jednorodzinnych, których właściciele zadeklarowali posiadanie przydomowego kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne❗️
 

Czy należy złożyć nową deklarację ?

Zmiana metody naliczania opłaty wymaga złożenia deklaracji na nowym druku.

Druk deklaracji wraz z objaśnieniami, jak należy ją wypełnić zostanie dostarczony w najbliższych dniach do skrzynek pocztowych wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkanych.

Udostępniamy również film instruktażowy, który ułatwi poprawne wypełnienie deklaracji.

Uwaga !!!

Za mieszkańców budynków wielolokalowych i lokali komunalnych, deklarację składa zarządca budynku: spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa, zakład komunalny itp.

Termin regulowania opłaty za gospodarowanie odpadami nie ulega zmianie. Opłatę w wysokości zadeklarowanej zgodnie z nową metodą należy wpłacać na dotychczasowy indywidualny rachunek, do 15 dnia miesiąca za dany miesiąc, począwszy od 15.06.2020 r.

Uwaga !

W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy nie złożą deklaracji będzie prowadzone postępowanie podatkowe w oparciu o ustawę Ordynacja podatkowa.

OBJĘCIE NIERUCHOMOŚCI MIESZANYCH SYSTEMEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI OD 01.06.2020 r.

Jakie nieruchomości zostaną dodatkowo objęte związkowym systemem gospodarki odpadami?

Od 1 czerwca 2020 r. do związkowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zostają włączone nieruchomości mieszane, czyli takie, które w części stanowią nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, o których mowa w art. 6c ust. 2b oraz art. 6j ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Oznacza to, że od 1 czerwca 2020 r. odpady komunalne wytworzone w wyniku prowadzonej działalności w lokalach użytkowych zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych będzie odbierać Polkowicka Dolina Recyklingu Sp. z o.o.- działająca na zlecenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

Czy należy złożyć nową deklarację ?

Objęcie nieruchomości mieszanych związkowym systemem gospodarki odpadami wiąże się z obowiązkiem złożenia dla tych nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wnoszenia na rzecz Związku Gmin Zagłębia Miedziowego opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UWAGA !!

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu, w tym przypadku obowiązek złożenia deklaracji i wnoszenia opłaty, obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową ( art. 2 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

Deklarację należy złożyć do Biura Związku niezwłocznie, tak aby zapewnić odbiór odpadów od 1 czerwca 2020 r.

 

Udostępniamy również film instruktażowy, który ułatwi poprawne wypełnienie deklaracji.

Jakie są nowe zasady gospodarowania ?

Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi, które będą obowiązywać od 1 czerwca 2020 r. regulują uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. Zgodnie z tymi aktami prawa miejscowego na części niezamieszkanej nieruchomości mieszanej obowiązkowa jest segregacja wytworzonych odpadów komunalnych w podziale na pięć frakcji:

 • papier,
 • szkło,
 • metale i tworzywa sztuczne,
 • bioodpady,
 • odpady zmieszane.

Jak należy gromadzić odpady ?

Odpady należy gromadzić w oddzielnych pojemnikach przeznaczonych dla każdej części nieruchomości mieszanej, tj.:

 • dla części zamieszkanej,
 • części niezamieszkanej nieruchomości (lokali użytkowych).

Pojemność pojemników i worków przeznaczonych dla części niezamieszkanej powinna być dostosowana do ilości wytwarzanych odpadów tak, aby nie doprowadzić do ich przepełnienia, przy czym musi to być co najmniej:

 • jeden pojemnik o poj. 0,12 m³ na odpady komunalne zmieszane,
 • jeden pojemnik o poj. 0,12 m³ na bioodpady

oraz

 • 3 worki o poj. 120 l do zbierania papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metali.

Czy można korzystać z jednego kompletu pojemników dla całej nieruchomości ?

W przypadku braku miejsca na ustawienie oddzielnych kompletów pojemników dla części zamieszkanej i niezamieszkanej nieruchomości, dopuszcza się, za zgodą Związku, możliwość gromadzenia odpadów w pojemnikach przeznaczonych dla części zamieszkanej nieruchomości. Wówczas miesięczna ilość odpadów dla części niezamieszkanej (lokali użytkowych) ustalana jest jako liczba worków poszczególnych frakcji odpadów, w następujący sposób:

 1. dla zmieszanych odpadów komunalnych – na podstawie norm określonych w §11 Regulaminu, jednak nie mniej niż dwa worki 120 l miesięcznie,
 2. dla bioodpadów – na podstawie ilości wytwarzanych odpadów, jednak nie mniej niż 2 worki 60 l miesięcznie,
 3. dla pozostałych frakcji odpadów zbieranych selektywnie (papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale) – na podstawie ilości wytwarzanych odpadów, jednak nie mniej niż po jednym worku 120 l na każdą z frakcji miesięcznie.

Jak będą odbierane odpady?

Odpady z części niezamieszkanej nieruchomości będą odbierane z następującą częstotliwością:

 •        Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane są z następującą częstotliwością:
  1) w zabudowie jednorodzinnej – raz na 2 tygodnie,
  2) w zabudowie wielorodzinnej – raz w tygodniu.
  ·         Bioodpady odbierane są z następującą częstotliwością:
  1) w okresie od 1 kwietnia do 31 października:
  a) dla zabudowy jednorodzinnej – raz na 2 tygodnie,
  b) dla zabudowy wielorodzinnej – raz w tygodniu,
  ·         Odpady selektywnie zebrane (papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe):
  1) z osiedlowych PSZOK – nie rzadziej niż raz na dwa miesiące,
  2) z nieruchomości niezamieszkanych – nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie. 

Jakie są stawki opłaty za pojemnik/worek obowiązujące od 01.06.2020 r.?

Worek Stawka
60l 9,00 zł
120l 18,00 zł
Pojemnik Stawka
0,12m3 6,30 zł
0,24m3 12,60 zł
1,1m3 58,20 zł

Uwaga!

W zamian za wniesioną opłatę, z części niezamieszkanej nieruchomości odbierane będą wyłącznie odpady komunalne wytworzone przez pracowników lub klientów poszczególnych rodzajów działalności. Odpady związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, takie jak np. opakowania po towarach w punktach handlowych, powinny być zagospodarowywane zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w ramach odrębnych umów. Wnoszenie opłaty na rzecz Związku nie zwalnia przedsiębiorców z konieczności przeanalizowania swoich indywidualnych sytuacji pod kontem obowiązku wpisu do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Współczynniki niezbędne do prawidłowego wypełnienia deklaracji

Współczynnik średniej ilości tygodni w m-cu
4,33
Współczynniki częstotliwości odbioru odpadów co 14 dni
2,17
Współczynniki częstotliwości odbioru co 4 tygodnie
1,08

Jak można złożyć nową deklarację ?

Deklaracje można złożyć w następujący sposób :

 • osobiście w siedzibie Związku w Polkowicach przy ul. Małej 1 – z uwagi na ogłoszony stan epidemii bezpośredni kontakt z pracownikami Biura jest niemożliwy – przy wejściu znajduje się skrzynka, do której można wrzucić wypełnioną deklarację; podobne skrzynki, oznaczone logo ZGZM, są dostępne w urzędach gmin Chocianów, Gaworzyce, Grębocice, Jerzmanowa, Pęcław, Przemków i Radwanice,
 • przesłać drogą pocztową na adres Biura Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, ul. Mała 1, 59-100 Polkowice.
 • elektronicznie na skrzynkę podawczą funkcjonującą w ramach ePUAP pod adresem http//www.epuap.gov.pl (dopuszczalne formaty plików: .pdf, .doc, .docx, .odt). Złożenie deklaracji w ten sposób wymaga posiadania certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego.

Instrukcja założenia konta e-puap i profilu zaufanego

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 r. ze zm.)

Uchwała Nr XII/54/20 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego: https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/2650/

Uchwała Nr XII/55/20 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi: https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/2651/

Uchwała Nr XII/57/20 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości: https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/2653/

Uchwała Nr XII/56/20 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności: https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/2652/

Uchwała Nr XII/53/20 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/2649/

Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST