Zarząd z absolutorium

Ubiegłoroczna praca została skwitowana: Zgromadzenie Związku jednomyślnie udzieliło zarządowi absolutorium. Zgodnie z procedurami, wcześniej pozytywną opinię w tej sprawie wydała komisja rewizyjna i Regionalna Izba Obrachunkowa.

Udzielenie absolutorium poprzedziło głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego, czyli dochodów i wydatków ZGZM. W dużej części wynikają one z działalności, związanej z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie ośmiu członkowskich gmin.
Dochody Związku w 2016 r. wyniosły 13 mln 170 tys 831 zł. Złożyły się na nie m.in.: opłaty za odpady (ponad 10 mln zł), wpłaty gmin (ponad 1 mln 200 tys. zł), dochody z tytułu usług dodatkowych, jak dzierżawa pojemników, odbiór pojemników na odpady zielone i budowlane (ponad 395 tys. zł).
W 2016 r. gospodarka odpadami komunalnymi pochłonęła blisko 9 mln 580 tys. zł. Były to wydatki, związane z odbiorem, transportem i dalszym zagospodarowaniem odpadów, ale również koszty utrzymania w czystości pojemników w Osiedlowych PSZOK-ach, koszty monitoringu Punktów, zakupu nowych pojemników na odpady zmieszane i nowych wkładów do pojemników półpodziemnych oraz koszty robót budowlanych przy Osiedlowych PSZOK-ach i aktualizacji odpadowych systemów informatycznych. Ponadto z budżetu Związku ponad 200 tys. zł przeznaczono na różnego rodzaju działania edukacyjne, a 75 tys. zł na kulturę, ochronę dziedzictwa narodowego i działania sportowe. Kwotą 66 tys. zł udzielono wsparcia mieszkańcom, którzy ponieśli straty w pożarach domów, ponad 38 tys. zł przeznaczono na utrzymanie czystości na szlakach turystycznych.
Ubiegły rok budżetowy ZGZM zamknął nadwyżką w kwocie ponad 1 mln 649 tys. zł.
Członkowie Zgromadzenia, które obradowało w minioną środę w sali konferencyjnej Centralnego PSZOK, udzielili Zarządowi absolutorium jednomyślnie. Po głosowaniu przewodniczący Emilian Stańczyszyn (na zdjęciu powyżej) w imieniu zarządu podziękował przedstawicielom gmin za pozytywną ocenę pracy.
– Dzisiaj już myślimy o kolejnych wyzwaniach i zadaniach, które musimy zrealizować do 2010 roku. Po tym czasie gospodarka naszymi odpadami i recykling powinny przejść na jeszcze wyższy poziom – powiedział nam szef Związku.
Bieżące tematy i problemy rzeczywiście zawładnęły dyskusją w dalszej części obrad. Będziemy o nich pisać w kolejnych informacjach na naszym portalu.

Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST