Zajmiemy się odpadami razem

Porozum.
Porozumienie podpisali (od lewej): przewodniczący ZGZM Emilian Stańczyszn, prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz i burmistrz Polkowic Wiesław Wabik.

ZGZM, Głogów i Polkowice utworzą wspólny jednolity rynek gospodarki odpadami komunalnymi. Dziś podpisano porozumienie w tej sprawie. Będą je realizować nie tylko samorządy, ale również zależne od nich firmy czy instytucje. Dokument podpisano podczas uroczystego otwarcia Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Głogowie.
– Założyliśmy, że wszystkie odpady zmieszane z obszaru naszego rynku powinny trafiać do Regionalnej Instalacji Odpadów Komunalnych w Głogowie, natomiast odpady zbierane selektywnie, u źródła, będą przywożone do Centralnego PSZOK-u  w Polkowicach, naszego RIPOK-u bądź innych instalacji, które dopiero powstaną – wyjaśnił szef ZGZM Emilian Stańczyszyn.
Porozum.2
Prezes GPK-SITA Głogów Zbigniew Rybka cierpliwie odczytał treść porozumienia.

Ta „Specjalizacja”  w podziale zebranych odpadów to, oczywiście, nie jedyne założenie, na którym będzie budowany wspólny odpadowy rynek. ZGZM i gmina Polkowice poczynią starania na rzecz budowy nowoczesnej kompostowni, która będzie mogła przyjmować odpady biodegradowalne. Zobowiązały się też do działań, które umożliwią magazynowanie i przetwarzanie segregowanych odpadów. Głogów natomiast w jeszcze większym niż dotychczas stopniu rozwinie na swoim obszarze segregację papieru, szkła, metalu, plastiku i opakowań wielomateriałowych.
W porozumieniu jest mowa również o tym, gdzie ma trafiać produkt końcowy unieszkodliwiania odpadów zmieszanych, czyli tak zwany stabilizat i balast. Otóż do 202o r. będzie on dzielony po połowie i wywożony na składowiska w Głogowie i Polkowicach. Od 2021 r. – gdy głogowskie składowisko zostanie już zamknięte – cały stabilizat i balast będzie deponowany wyłącznie w Polkowicach.
Porozum. 3
Przecięcie wstęgi – symboliczne otwarcie nowoczesnego RIPOK-u w Głogowie.

Dziś w Głogowie można było obejrzeć, jak wygląda „obróbka” odpadów zmieszanych. W obsługiwanej przez spółkę GPK-SITA Głogów Regionalnej Instalacji Odpadów Komunalnych uruchomiono nowoczesną linię technologiczną. Przedsięwzięcie kosztowało 21 mln zł, a pieniądze na inwestycję pochodziły ze środków własnych spółki (5 mln zł) oraz z kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego (finansowany z Europejskiego Banku Inwestycyjnego) w kwocie 16 mln zł.
Kolejne ważne ustalenie: ZGZM i Głógów będą się starać, aby Oddział  Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mógł powstać jak najbliżej miasta Głogów. Przypomnijmy, że Związek otrzymał na budowę oddziału ponad 2 mln dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Oddział miał powstać w Chocianowie, ale zgody nie wyrazili na tę inwestycję tamtejsi radni. Jeżeli NFOŚiGW wyrazi jednak zgodę na zmianę lokalizacji, to Punkt zostanie wybudowany  w innym miejscu – takim, do którego będą mieć blisko zarówno mieszkańcy gmin ZGZM, jak i Głogowa.
Porozumienie zawarto na okres od 2015 do 2030 r.
 
porozum. 4
Goście uroczystości mieli okazję zobaczyć, jak w nowoczesny sposób zagospodarowuje się odpady zmieszane.

 
porozum. 6
Pracując na jednej zmianie sortownia może przerobić 40 tys. ton odpadów rocznie.

 
porozum. 7
Komory z bioreaktorami. Tu powstaje stabilizat.

 

Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST