Wydatki i dochody w 2017 r.

Zgromadzenie ZGZM przyjęło w miniony czwartek projekt tegorocznego budżetu Związku. Określają go dwie liczby: 12 mln 456 tys.721 zł dochodów oraz 12 mln 363 tys. 610 zł wydatków. Podobnie jak w poprzednich latach, działalność Związku będzie skupiona na zadaniach z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym – na osiągnięciu wymaganych przepisami poziomów zagospodarowania tych odpadów. Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały budżetowej, osiągnięcie tych poziomów wymaga jeszcze szerszego zakresu usług, a co za tym idzie – do ponoszenia adekwatnych kosztów za gospodarowanie odpadami. Dodajmy, że konsekwencją nieosiągania wymaganych poziomów recyklingu i odzysku odpadów są z kolei wysokie kary finansowe. Założono, że w 2017 r. ZGZM z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami osiągnie dochód w wysokości 10 mln 836 tys. 832 zł, zaś wpływy z dodatkowych usług (m.in. dzierżawy pojemników, odbioru gruzu i odpadów zielonych) wyniosą 421 tys. zł. Uzyskane tą drogą pieniądze Związek przeznaczy m.in. na: – transport i zagospodarowanie odpadów […]

Czytaj więcej...More Tag
Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST