Skontaktuj się z nami +48 76 840 14 90

Projekty zrealizowane

Dbam o środowisko – segreguję odpady. Kampania informacyjno-edukacyjna na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego

6 lipca 2015, Administrator

 

WFOŚiGW logoProjekt „Dbam o środowisko – segreguję odpady.

Kampania informacyjno-edukacyjna na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego”

Termin realizacji: 20.05.2013 r. – 31.12.2013 r.

Koszt zadania: 80 633,99 zł

Umowa dotacji nr 124/D/EE/LG/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r.

Wysokość dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu: 50 000 zł.

Miejsce realizacji zadania: Związek Gmin Zagłębia Miedziowego

Odbiorcy zadania: mieszkańcy gmin członkowskich ZGZM, tj. gin Chocianów, Gaworzyce, Grębocice, Jerzmanowa, Pęcław, Polkowice, Przemków, Radwanice.

Projekt „Dbam o środowisko – segreguję odpady. Kampania informacyjno-edukacyjna na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego miał na celu zdobycie podstawowej wiedzy przez ok. 69 tys. mieszkańców gmin członkowskich Związku z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w gospodarstwie domowym, w szczególności w zakresie ich selektywnej zbiórki, poznanie zasad segregowania, a także wzrost świadomości ekologicznej w powyższej materii.

Przez cały okres realizacji projektu wykonano projekty graficzne ulotki, broszury plakatu A2 i plakatu A3. Broszury rozdystrybuowano do każdego gospodarstwa domowego. W ramach projektu wyprodukowano i wyemitowano 12 mini audycji radiowych, wykonano projekt graficzny i zrealizowano edukacyjną stronę internetową dla najmłodszych mieszkańców Związku nt. segregowania odpadów. W tym celu opracowano i wykonano tematyczne gry interaktywne oraz wyprodukowano trzy filmy animowane; doposażono główny slajder zdjęciowy strony głównej ZGZM wraz z graficznym skategoryzowaniem odnośników podstrony Gospodarka Odpadami z umieszczeniem ilustracji na podstronach.

Informacje z zakresu gospodarki odpadami przekazywane były mieszkańcom przez cały okres realizacji projektu, dzięki czemu na bieżąco mogli oni poszerzać swoją wiedzę dotyczącą problematyki odpadowej.

Materiały edukacyjne opracowane zostały przez pracowników Biura Związku, którzy na co dzień zajmują się tematyką gospodarki odpadami i wdrażaniem systemu gospodarki odpadami na obszarze wszystkich gmin członkowskich Związku oraz przez doradcę ds. promocji ZGZM. Projekty graficzne ulotki, broszury i plakatów przygotowane zostały przez profesjonalnych grafików, druk zlecono drukarni. Produkcję i emisję programów radiowych zlecono Radiu Elka, które działa na obszarze wszystkich gmin członkowskich Związku. Opracowanie i realizację stron internetowych, a także produkcję zaplanowanych materiałów multimedialnych zostały zlecone firmom specjalizującym się w tej dziedzinie.

Mieszkańcom przekazano najważniejsze informacje w zakresie gospodarki odpadami. W ulotce przedstawiono podstawowe zasady segregowania odpadów komunalnych na terenie ZGZM. W 20-stronicowej broszurze zawarto szczegółowe informacje w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych w gospodarstwie domowym. Plakaty w przyjazny sposób zachęcają do życia w czystym, wolnym od śmieci środowisku, pokazują gdzie mieszkańcy mogą bezpłatnie oddać odpady z gospodarstwa domowego.

Dzięki stworzonej internetowej platformie dzieci poprzez zabawę będą mogły uczyć się poprawnej segregacji odpadów. Strona pełni także funkcję pomocy dydaktycznej dla nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej. Doposażenie slajdera zdjęciowego strony głównej www.zgzm.pl poprawiło funkcjonalność i znacznie zwiększyło informacyjną rolę portalu z treściami dla dorosłych mieszkańców.

Poprzez realizację projektu osiągnięty został zakładany efekt:

– ekologiczny – edukacja społeczeństwa lokalnego w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gospodarstwie domowym, poznanie zasad postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę zdrowia i życia, a także ochronę środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Zachęcenie do tworzenia na terenie własnej nieruchomości przydomowych kompostowników. Ponadto mieszkańcy ZGZM poznają zasady zapobiegania powstawania i ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;

– rzeczowy – wyprodukowano:

25 000 szt. ulotek

25 000 egz. broszur

900 szt. plakatów formatu A3

500 szt. plakatów formatu A2.

Liczba odbiorców projektu: ok. 69 000 osób.

Realizacja projektu pn. „Dbam o środowisko – segreguję odpady. Kampania informacyjno-edukacyjna na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego” przyczyniła się do edukacji mieszkańców wszystkich gmin członkowskich Związku. Dzięki przeprowadzonej kampanii mieszkańcy zdobyli wiedzę z zakresu poprawnej segregacji odpadów komunalnych na terenie ZGZM, nauczyli się zasad segregacji poszczególnych frakcji odpadów, poznali praktyczne porady związane z segregacją, zdobyli wiedzę nt. powtórnego użycia surowców wtórnych, nauczyli się postępowania z odpadami biodegradowalnymi, zdobyli umiejętności postępowania z odpadami niebezpiecznymi i problemowymi, a także dot. zakładania własnego kompostownika, ponadto poznali ciekawostki ekologiczne, związane z ochroną środowiska.

Wszystkie działania znacznie ułatwiły mieszkańcom Związku Gmin Zagłębia Miedziowego wypełnianie nowych obowiązków wynikających ze zmienionego prawa.

Partnerzy:
  • Uczelnia Jana Wyżykowskiego
  • Fundacja Zielona Akcja
  • Powiat Polkowicki
  • Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu
  • NFOŚiGW

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar