Skontaktuj się z nami +48 76 840 14 90

Projekty przyszłości

Budowa subregionalnej sieci IT dla obszaru Związku Gmin Zagłębia Miedziowego

28 stycznia 2013, Administrator

BUDOWA SUBREGIONALNEJ SIECI IT DLA OBSZARU ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

jako projekt pilotażowy w ramach projektu

LIKWIDACJA OBSZARÓW WYKLUCZENIA INFORMACYJNEGO I BUDOWA DOLNOŚLĄSKIEJ SIECI SZKIELETOWEJ.

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa stanu istniejącej podstawowej infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, tj. na obszarze gmin: Gaworzyce, Przemków, Radwanice, Jerzmanowa, Grębocice, Pęcław, Chocianów, Polkowice oraz likwidacja zjawiska wykluczenia cyfrowego na terenie bezpośredniego oddziaływania projektu. Bezpośrednim rezultatem projektu będzie więc stworzenie subregionalnej sieci IT.

Zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu dla wszystkich podmiotów w gminach umożliwi wzrost gospodarczy na poziomie lokalnym. Zarówno przedsiębiorcy jak i gospodarstwa domowe dostaną możliwość do podłączenia się do Internetu o wyższej przepustowości. Dostępność do Internetu dla wszystkich chętnych, niezależnie od miejsca zamieszkania, jest naczelną zasadą realizacji projektu.

W ramach projektu przewiduje się budowę sieci światłowodowej w oparciu o kable napowietrzne na bazie istniejącej infrastruktury energetycznej poza terenami zabudowanymi oraz budowę rurociągu kablowego doziemnego na terenach zabudowanych. Jest to innowacyjne rozwiązanie budowy sieci szerokopasmowych dające możliwość szybkiej realizacji projektu oraz znacznie oszczędności finansowe (budowa sieci na bazie infrastruktury energetycznej jest 2-3 krotnie tańsza od analogicznej sieci budowanej w technologii doziemnej). Projekt budowy subregionalnej sieci IT na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego zakłada wybudowanie sieci szkieletowej w typologii wielu pętli fizycznych, co gwarantuje większą niezawodność, a tym samym zapewnia poprawne jej funkcjonowanie w przypadku pojedynczych uszkodzeń w obrębie każdej pętli. Powstaje dzięki temu bardzo elastyczna infrastruktura pasywna. Sieć dystrybucyjna budowana będzie w typologii gwiazdy i zakłada doprowadzenie minimum jednej pary włókien światłowodowych o bardzo dużej przepustowości do każdej miejscowości zlokalizowanej na terenie objętym projektem.

Budowa sieci w taki sposób umożliwi lokalnie działającym operatorom wybudowanie tzw. „ostatniej mili”, za pomocą której zostaną dostarczone mieszkańcom i podmiotom gospodarczym zlokalizowanych na obszarze projektu szerokopasmowe, usługi multimedialne tj.: dostęp do Internetu o przepustowości powyżej 2 Mb/s, usługi telewizji cyfrowej, usługi video na żądanie (VoD), usługi telefonii głosowej (VoIP) i innych. Bliskość końcowych węzłów dostępowych stwarza operatorom lokalnym ekonomiczne podstawy do inwestowania w sieć dostępową „ostatniej mili”.

Projekt budowy subregionalnej sieci IT dla obszaru Związku Gmin Zagłębia Miedziowego jest spójny z założeniami strategicznymi szeregu dokumentów planistycznych o strategicznym charakterze, który pozwoli osiągnąć szereg pozytywnych efektów wpływających na neutralizacji zidentyfikowanych obszarów problemowych tj.:

 • niski stan rozwoju istniejącej bazowej infrastruktury teleinformatycznej na terenie realizacji projektu,
 • obserwowane zjawisko wykluczenia cyfrowego,
 • aktualnie obserwowane negatywne tendencje zidentyfikowane w obszarze społeczno-gospodarczym, w tym, przede wszystkim ujemny rzeczywisty przyrost naturalny na terenie ZGZM, co świadczy o odpływie ludności
 • do większych i bardziej atrakcyjnych jednostek osadniczych,
 • niska atrakcyjność inwestycyjna terenów,
 • potencjalnie pogarszająca się konkurencyjność regionu.

Oddziaływanie i korzyści związane z realizację niniejszego projektu:

 • Poprawa konkurencyjności i atrakcyjności regionu oraz podniesienie jakości życia mieszkańców.
 • Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej oraz aktywizacja gospodarczą regionu w oparciu o wykorzystanie nowoczesnych Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT).
 • Aktywizacja gospodarcza na terenie regionu w oparciu o nowoczesne technologie,
 • Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców,
 • Propagowanie wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy i życiu mieszkańców,
 • Wyrównywanie dysproporcji regionalnych w zakresie upowszechnienia dostępu do szerokopasmowego Internetu,
 • Upowszechnienie wykorzystania nowoczesnych technologii ICT,
 • Przeciwdziałanie bezrobociu i poprawa warunków lokalnego rynku pracy,
 • Zwiększenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców miasta,
 • Przeciwdziałanie ubóstwu i wyrównywanie dysproporcji dochodowych rodzin,
 • Zwiększenie atrakcyjności turystycznej terenów należących do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego,
 • Rozwój społeczeństwa obywatelskiego,
 • Polepszenie wizerunku gminy i powiatów objętych realizacją projektu,
 • Niwelowanie społecznych skutków bezrobocia,
 • Zwiększenie elastyczności i możliwości adaptacyjnych przedsiębiorstw.

Koszty projektu:

Koszt projektowania i budowy subregionalnej sieci IT wyniesie ok. 20 mln zł. 85 % tej sumy zamierzamy pozyskać z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Stopień realizacji:

Obecnie kompletujemy dokumenty aplikacyjne do wniosku na dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Partnerzy:
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego
 • Fundacja Zielona Akcja
 • Powiat Polkowicki
 • Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu
 • NFOŚiGW

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar