Polityka prywatności

Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) a po 25.05.2018r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływy takich danych, ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm)

Definicje:

Właściciel:

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego [ZGZM], zwany w dalszej części Regulaminu „Usługodawcą”,

ul. Mała 1, 59-100 Polkowice
Tel. 076 840 14 90, fax. 076 840 14 99

Portal:

Strona dostępna pod adresem www.zgzm.pl

Użytkownik:

Osoba odwiedzająca portal

Postanowienia ogólne:

Przeznaczenie strony:

Promocja działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów.

Prawa autorskie:

  1. Użytkownik portalu zgzm.pl może kopiować oraz rozpowszechniać teksty, zdjęcia oraz materiały multimedialne, publikowane na stronach internetowych Związku Gmin Zagłębia Miedziowego – pod warunkiem podania informacji o źródle ich pochodzenia. Podając źródło należy podać adres strony internetowej www.zgzm.pl oraz autora publikacji, jeśli jest wskazany.
  2. Zezwolenie nie dotyczy zastrzeżonych elementów graficznych, tekstów publikowanych pierwotnie w innych źródłach oraz zastrzeżonych materiałów multimedialnych.
  3. Kopiowane i rozpowszechniane materiały nie mogą być modyfikowane w jakikolwiek sposób bez zgody redakcji www.zgzm.pl.
  4. Sprzedaż oraz wykorzystanie w celach komercyjnych tekstów, zdjęć i materiałów multimedialnych z portalu ZGZM.pl jest zabroniona.
  5. Związek Gmin Zagłębia Miedziowego nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji będącej utworem lub bazą danych przez Użytkownika w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania ich, przysługującym ZGZM.

Ochrona prywatności:

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 roku, poz. 966 z późn. zm.) a po 25.05.2018r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływy takich danych jest :

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego,

ul. Mała 1, 59-100 Polkowice
Tel. 076 840 14 90, fax. 076 840 14 99

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez ZGZM, w celu świadczenia usług, archiwizacji, a także w celach marketingowych dotyczących usług i produktów własnych. Użytkownik korzystając ze strony nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych jeśli nie wyrazi na to zgody.

Dane Użytkowników oraz treści ich wypowiedzi zamieszczonych w obrębie strony mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Użytkownicy mają możliwość wglądu do własnych danych osobowych i ich poprawiania. Użytkownik ma prawo wniesienia w przypadkach określonych prawem pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne możliwości zagubienia lub zniszczenia poufnych informacji są przez nas chronione poprzez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.

Polityka cookie

Dostępna jest pod adresem //www.zgzm.pl/cookie-policy/

Postanowienia końcowe

ZGZM dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony.

Odpowiedzialność ZGZM za udostępnienie i przekazanie informacji ograniczona jest do rzeczywiście poniesionej i udokumentowanej szkody. Wyłączona jest odpowiedzialność ZGZM za ponowne wykorzystanie udostępnionej informacji w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.

Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST