Skontaktuj się z nami +48 76 840 14 90

O Związku

Statut

20 grudnia 2012, Administrator

Tekst ujednolicony do użytku wewnętrznego

/tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Legnickiego z dnia 10.06.1994 r. Nr 13, poz. 108,

zmiany:

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

Nr 11 z dnia 29.03.2000 r. poz. 205;

Nr 18 z dnia 14.02.2002 r. poz. 468;

Nr 144 z dnia 14.06.2007 r. poz. 1867;

Nr 323 z dnia 17.12.2008 r. poz. 4296;

Nr 5 z dnia 12.01.2009 r. poz. 102;

z dnia 11.06.2012 r. poz. 2082;

z dnia 25.02.2013 r. poz. 1312

z dnia 01.03.2013 r. poz. 1479

z dnia 09.05.2014 r. poz. 2315

z dnia 08.06.2015 r. poz.2520

z dnia 11.02.2016 r. poz.706/

 

 

 

STATUT

ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

 

Część I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Statut niniejszy uchwalony przez Rady zainteresowanych Gmin na podstawie art. 67 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym stanowi podstawę działania Związku Międzygminnego zorganizowanego pod nazwą „Związek Gmin Zagłębia Miedziowego” zwanego dalej Związkiem.

§ 2.

Członkami Związku są następujące Gminy:

  1. Gmina Chocianów
  2. Gmina Gaworzyce
  3. Gmina Grębocice
  4. Gmina Polkowice
  5. Gmina Radwanice
  6. Gmina Przemków
  7. Gmina Pęcław
  8. Gmina Jerzmanowa

§ 3.

Związek posiada osobowość prawną.

§ 4

Siedzibą Związku jest miasto Polkowice.

§ 5.

Związek został utworzony na czas nieoznaczony.

§ 6.

Związek ma prawo używania pieczęci z napisem:

„Związek Gmin Zagłębia Miedziowego”.

 § 7.

1. Do zadań Związku należy:
1) współpraca w zakresie infrastruktury technicznej,
2) podejmowanie wspólnych działań w zakresie ochrony środowiska naturalnego,
3) (skreślony)
4) współpraca w zakresie rozwoju oświaty, kultury, sportu, rekreacji i turystyki,
5) podejmowanie działań na rzecz rozwoju gospodarczego gmin – członków Związku,
6) podejmowanie działań na rzecz promocji Związku,
7) współpraca w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej,
8) wspólne występowanie do osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na terenie Związku, a w szczególności do KGHM „Polska Miedź” S.A., w sprawach związanych z    ochroną środowiska, obszarami górniczymi, opłatami eksploatacyjnymi, podatkiem od nieruchomości, itp.
9) współpraca z organizacjami pozarządowymi,
10) współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz administracją rządową,
11) współpraca w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich lub innych funduszy zewnętrznych oraz realizacja w oparciu o nie wspólnych zadań,
12) planowanie i wykonywanie zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gmin – członków Związku, w szczególności:
a) zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,
b) objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
c) nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym nad realizacją zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
d) ustanawianie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
e) tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym wskazywanie miejsc, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego   pochodzącego z gospodarstw domowych,
f) zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
g) prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
h) udostępnianie na stronie internetowej informacji dotyczących gospodarki odpadami przewidzianych przepisami prawa,
i) dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi.
2. Organy Związku realizują prawa i obowiązki organów gminy określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie zadań określonych w ust. 1 pkt 12 w szczególności poprzez:
1) tworzenie aktów prawa miejscowego, w tym uchwalanie regulaminu utrzymania czystości i porządku w części dotyczącej powierzonych Związkowi zadań,
2) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
3) organizowanie przetargów i zawieranie umów z podmiotami wyłonionymi w przetargu,
4) przyjmowanie od właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
5) kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy i wydanego na jej podstawie prawa miejscowego przez zobowiązane podmioty, wraz z nakładaniem kar i wykonywaniem czynności w postępowaniu egzekucyjnym,
6) wydawanie decyzji administracyjnych,
7) prowadzenie ewidencji,
8) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie odpadów komunalnych i nadzór nad sprawozdawczością prowadzoną przez przedsiębiorców.

3. W celu wykonywania zadań określonych w ust. 1 Związek ma dostęp do ewidencji ludności, zasobu geodezyjno-kartograficznego i innych baz danych gmin – członków Związku, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań.

§ 8

1. Poszczególni członkowie Związku wnoszą corocznie udziały w wysokości od 0,1% do 1% z dochodów własnych gminy zrealizowanych w danym roku. Wysokość wskaźnika procentowego określa Zgromadzenie w terminie do 31 października roku poprzedzającego rok, na który ustalana jest wysokość udziałów. W przypadku nieustalenia wskaźnika procentowego stosuje się wskaźnik obowiązujący w roku poprzednim.

2. Przez dochody własne gminy dla ustalenia rocznego udziału gminy wnoszonego do Związku rozumie się:

1) wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych,

2) wpływy z opłat: skarbowej, eksploatacyjnej – w części określonej w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, lokalnych uiszczanych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów,

3) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych,

4) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych,

5) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy,

6) dochody z majątku gminy,

7) odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę, odsetki od nieterminowo regulowanych należności stanowiących dochody gminy, dochody z kar pieniężnych i grzywien określone w   obowiązujących przepisach.

3. Dochody własne gminy ustalone zgodnie z ust. 1 i 2 pomniejsza się o kwotę wydatków, którą zgodnie z obowiązującymi przepisami gmina jest zobowiązana wpłacić do budżetu państwa na subwencję ogólną oraz kwotę należności, które gmina zobowiązana jest zwrócić na rzecz KGHM „Polska Miedź” S.A. z tytułu opłat eksploatacyjnych i podatku od nieruchomości.

4. Członkowie Związku deklarują wysokość rocznych udziałów na podstawie dochodów planowanych w budżecie na dany rok, a po zakończeniu roku budżetowego dokonują rozliczenia udziałów według faktycznie wykonanych dochodów.

5. Ustala się, że udziały, o których mowa w ust. 1 i 4 wnoszone są przez członków Związku:

1) w części dotyczącej zaplanowanych w budżecie dochodów co miesiąc w wysokości 1/12 planowanej wpłaty w terminie do 15 dnia miesiąca za dany miesiąc,

2) w części faktycznie wykonanych dochodów w terminie do końca 1 kwartału roku następnego, po dokonaniu przez gminę całkowitego ustalenia wszystkich dochodów.

6. Od nieterminowej wpłaty udziałów nalicza się odsetki ustawowe.

7. Wniesione udziały stanowią majątek Związku.

 

Część II

Organy Związku

§ 9.

Organami Związku są:
1) Zgromadzenie Związku, które jest organem stanowiącym i kontrolnym Związku, zwane dalej Zgromadzeniem,
2) Zarząd Związku, który jest organem wykonawczym Związku zwany dalej Zarządem.

§ 10.

1. W skład Zgromadzenia wchodzą:

    a) burmistrzowie/wójtowie gmin wchodzących w skład Związku,

b) Przewodniczący Rad Gmin,

c) po jednym radnym wytypowanym przez Rady każdej z Gminy.

2. Osoby określone w ust. 1 są przedstawicielami Gmin w Zgromadzeniu.

3. Można być przedstawicielem tylko jednej Gminy.

4. Każdy przedstawiciel ma w Zgromadzeniu jeden głos.

 

§ 11.

1. Kadencja Zgromadzenia pokrywa się z kadencją rad gmin.

2. Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Zarządu wciągu 30 dni licząc od ostatniego z terminów wyznaczonych przez komisarza wyborczego na pierwszą sesję nowo wybranych rad gmin – członków Związku.

3. Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia nowej kadencji, do czasu wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, prowadzi najstarszy wiekiem przedstawiciel gmin obecny na posiedzeniu.

§ 12.

1. Do właściwości Zgromadzenia należy:
1) wybór i odwołanie Zarządu,
2) wybór stałych i doraźnych komisji Zgromadzenia,
3) uchwalanie budżetu Związku,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Związku,
5) podejmowanie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu,
6) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Związku dotyczących:
a) nabycia, zbycia lub obciążenia majątku Związku,
b) przyjmowania lub odrzucania darowizn, spadków i zapisów,
c) ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek, kredytów i poręczeń udzielanych przez Zarząd w roku budżetowym,
d) ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów zaciąganych przez Zarząd w roku budżetowym,
e) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
f) określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Zarząd,
g) tworzenia, likwidacji i przekształcania jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
7) ustalanie wynagrodzeń dla etatowych członków Zarządu zatrudnionych na podstawie wyboru,
8) przyjmowanie i wykluczanie członków Związku,
9) rozwiązanie Związku i wybór likwidatora Związku.

§ 13.

1. Zgromadzenie wybiera ze swego grona Przewodniczącego i jego zastępcę w głosowaniu tajnym.

2. Przewodniczący Zgromadzenia i jego zastępca nie mogą być członkami Zarządu i komisji rewizyjnej.

3.Przewodniczący Zgromadzenia organizuje pracę i prowadzi obrady Zgromadzenia.

4. W razie niemożności wykonywania obowiązków przez Przewodniczącego Zgromadzenia, obowiązki te wykonuje jego zastępca.

5. Odwołanie Przewodniczącego lub jego zastępcy następuje na wniosek co najmniej ¼ statutowego składu Zgromadzenia w trybie określonym w ust. 1.

6. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego Zgromadzenia lub jego zastępcy, Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji. Nie podjęcie uchwały w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji jest równoznaczne z przyjęciem tej rezygnacji z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.

§ 14.

Zgromadzenie może powoływać komisje stałe i doraźne, ustalając przedmiot ich działania oraz składy osobowe.

 

§ 15.

1. Zgromadzenie odbywa posiedzenia zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Posiedzenia zwyczajne zwołuje Przewodniczący Zgromadzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

3. Posiedzenie nadzwyczajne może być zwołane na pisemny wniosek Zarządu lub co najmniej ¼ statutowej liczby członków Zgromadzenia.

4. Posiedzenie nadzwyczajne Przewodniczący Zgromadzenia zwołuje na dzień przypadający w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku.

5. O terminie, miejscu i porządku obrad Zgromadzenia Przewodniczący Zgromadzenia zawiadamia członków Zgromadzenia na piśmie na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem, załączając niezbędne materiały i dokumenty.

  § 16.

Posiedzenia Zgromadzenia są protokołowane. Protokół winien być przyjęty przez Zgromadzenie na następnym posiedzeniu.

  § 17.

(skreślony)

  § 18.

Obrady Zgromadzenia są jawne. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

  § 19.

Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy ustaw stanowią inaczej.

  § 20.

Członek Zgromadzenia nie może brać udziału w głosowaniu w Zgromadzeniu, ani w komisji jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego.

  § 21.
 1. Uchwały Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia.
 2. (skreślony)
  § 22.
 1. Zgromadzenie wybiera Zarząd Związku w liczbie od 5 do 10 osób, w tym przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Zarządu.
 2. W skład Zarządu mogą wejść członkowie spoza Zgromadzenia w liczbie nieprzekraczającej 1/3 jego składu.
 3. Z Przewodniczącym Zarządu oraz z pozostałymi członkami Zarządu może być nawiązany stosunek pracy na podstawie wyboru.
 4. Kadencja Zarządu pokrywa się z kadencją Zgromadzenia. Po upływie kadencji Zarząd działa do czasu wyboru nowego Zarządu.
  § 22a.
 1. Zarząd Związku wykonuje zadania przy pomocy Biura Związku i jednostek organizacyjnych Związku.
 2. (skreślony)
  § 22b.
 1. Decyzje wydawane przez Zarząd w sprawach z zakresu administracji publicznej w odniesieniu do zadań przekazanych Związkowi podpisuje Przewodniczący Zarządu. W decyzji wymienia się imię i nazwisko członków Zarządu, którzy brali udział w wydaniu decyzji.
 2. Zarząd Związku może upoważnić członków Zarządu lub pracowników Biura do wydawania decyzji administracyjnych w jego imieniu.
  § 22c.

W celu wykonywania zadań określonych w §7, Zarząd Związku wykonuje uprawnienia i obowiązki przysługujące wójtowi lub burmistrzowi.

  § 23.

W szczególności do zakresu działalności Zarządu należy:
1) bieżące kierowanie działalnością Związku,
2) przygotowywanie projektów uchwał Zgromadzenia, określenie sposobu ich wykonania i wykonywanie uchwał Zgromadzenia,
3) opracowywanie projektu budżetu Związku i przedstawianie Zgromadzeniu rocznych sprawozdań z jego wykonania wraz z informacją o stanie mienia,
4) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych Związku,
5) realizacja budżetu i gospodarowanie finansami Związku w granicach ustalonych przez Zgromadzenie,
6) uchwalanie regulaminu organizacyjnego.

  § 23a.
 1. Zarząd Związku pracuje kolegialnie na odbywanych w miarę potrzeb posiedzeniach, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
 2. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Zarządu Związku, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Zarządu.
 3. Uchwały Zarządu Związku zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu, w głosowaniu jawnym.
  § 24.

Przewodniczący Zarządu:
1) organizuje pracę Zarządu i przewodniczy obradom,
2) kieruje bieżącymi sprawami Związku,
3) wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Biura Związku,
4) podejmuje czynności należące do właściwości Zarządu w sprawach nie cierpiących zwłoki, czynności te podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

  § 24a.

Jeżeli Przewodniczący Zarządu nie może pełnić swoich obowiązków jego funkcje wykonuje Wiceprzewodniczący Zarządu lub inny członek Zarządu upoważniony przez Zarząd.

  § 25.

 

1. Oświadczenie woli w imieniu Związku w zakresie zarządu mieniem składa Przewodniczący Zarządu i jeden członek Zarządu.

2. Czynność prawna, na podstawie której Związek zaciąga zobowiązania pieniężne, wymaga kontrasygnaty głównego księgowego Związku lub osoby przez niego upoważnionej.

3. Zarząd może udzielić Przewodniczącemu Zarządu upoważnienia do składania jednoosobowo oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Związku do kwoty nieprzekraczającej 10.000 zł.

§ 26.

(skreślony)

§ 27.

 1. Zgromadzenie wybiera ze swego grona komisję rewizyjną składającą się z 3 osób w tym przewodniczącego.
 2. W skład komisji rewizyjnej nie mogą wchodzić przewodniczący i wiceprzewodniczący Zgromadzenia, członkowie Zarządu oraz pracownicy Biura Związku.
 3. (skreślony)

§ 28.

 1. Komisja rewizyjna rozpatruje sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Związku wraz z informacją o stanie mienia i przedstawia Zgromadzeniu wniosek w sprawie absolutorium dla Zarządu, kontroluje działalność Zarządu i jednostek organizacyjnych Związku.
 2. Sposób dokonywania kontroli przez komisję rewizyjną określa regulamin uchwalony przez Zgromadzenie.
 3. Komisja rewizyjna składa Zgromadzeniu plan pracy oraz sprawozdanie ze swojej działalności.

 

Część III

Majątek i gospodarka Związku

  § 29.

Majątek Związku jest odrębny od majątku członków Związku i jest odrębnie zarządzany.

  § 30.

Dochodami Związku są:
1) dochody z majątku,
2) udziały członków Związku przewidziane Statutem,
3) dopłaty członków Związku przewidziane Statutem,
4) dotacje celowe,
5) spadki, zapisy i darowizny na rzecz Związku,
6) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
7) dochody z selektywnej zbiórki odpadów,
8) dochody z nakładanych kar pieniężnych,
9) pozostałe dochody.

  § 31.

Nadwyżki budżetowe osiągnięte przez Związek przeznaczone są na jego działalność Statutową.

  § 32.

1. Jeżeli dochody własne Związku nie wystarczają na pokrycie wydatków związanych z działalnością Związku, strata pokrywana jest przez wszystkich członków Związku w formie dopłaty, w wysokości uchwalonej przez Zgromadzenie Związku. Wysokość dopłaty przypadająca na członka Związku ustalana jest proporcjonalnie do liczby jego mieszkańców według danych Głównego Urzędu Statystycznego.

2. W sprawach wpłat gmin – członków Związku na inwestycje Związku zawierane będą odrębne umowy.

    § 33.

Związek może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach i w granicach przewidzianych dla samorządu gminnego.

     § 34.

1. Za prawidłową gospodarkę finansową Związku odpowiada Zarząd Związku.

2. Do gospodarki finansowej Związku stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce finansowej gmin.

§ 35.

1. Z wszelkich obiektów i urządzeń Związku jego członkowie korzystają na równych prawach.

2. Zgromadzenie Związku może ustalić odpłatność za korzystanie z obiektów i urządzeń Związku.

  § 36.
 1. Za zobowiązania przyjęte wobec osób trzecich Związek odpowiada całym swoim majątkiem.
 2. (skreślony)

 

Część IV

Zmiany w składzie i rozwiązanie Związku

§ 37.

1. O przyjęciu nowego członka rozstrzyga Zgromadzenie w drodze uchwały.
2. Uchwała może określać warunki szczególne, od spełnienia których Zgromadzenie uzależnia przystąpienie gminy do Związku.

§ 38.

 • Z wnioskiem o przystąpienie do Związku występuje wójt/burmistrz.
 • Do wniosku załącza się uchwałę rady gminy o przystąpieniu do Związku i przyjęciu jego statutu.
 • Do wniosku należy dołączyć kopię zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego o zamiarze przystąpienia do Związku.

 § 39.

 • Zmiana granic gminy nie powoduje utraty członkostwa w Związku.
 • Gmina ma obowiązek zawiadomić Związek o zmianie granicy.
 • (skreślony)
  § 40.Członkostwo Związku ustaje w razie:
  1) wystąpienia członka ze Związku,2) wykluczenia członka ze Związku,

  3) likwidacji jednostki podziału terytorialnego pociągającej za sobą zniesienie gminy.

   § 41.

  Wystąpienie członka ze Związku następuje na podstawie uchwały rady gminy, podjętej z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

   § 42.
 • Związek może wykluczyć członka tylko w razie:
 • a) udowodnionego działania na szkodę Związku,
 • b) niewykonania zobowiązań na rzecz Związku,
 • c) niestosowania się do przepisów obowiązujących w Związku, zwłaszcza do postanowień statutu,
 • d) nieprzyjęcia przez członka zmian w Statucie Związku w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty uchwały Zgromadzenia w tym przedmiocie.
 • O wykluczeniu członka ze Związku stanowi Zgromadzenie bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia.
   § 42a.
   Zmiany statutu wynikające ze zmiany liczby członków dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego ustanowienia.
   § 43.
 • Gmina występująca ze Związku ma obowiązek opłacenia udziałów członkowskich do końca roku kalendarzowego, w którym następuje wystąpienie.
 • Gmina wykluczona ze Związku ma obowiązek opłacenia udziałów członkowskich do dnia wykluczenia jej ze Związku.
 • Gmina występująca lub wykluczona ze Związku jest zobowiązana do pokrycia strat powstałych do dnia opuszczenia Związku.
 • Występującemu lub wykluczonemu członkowi nie przysługuje żądanie zwrotu wniesionych na rzecz Związku udziałów członkowskich,
 • Gminie występującej lub wykluczonej ze Związku zwraca się majątek wniesiony przez nią do Związku w naturze, wraz ze zobowiązaniami i nakładami związanymi z tym majątkiem, według stanu na dzień wystąpienia bądź wykluczenia.
 • Gminie występującej lub wykluczonej ze Związku przekazuje się wytworzony przez Związek majątek znajdujący się na terenie tej gminy wraz ze zobowiązaniami i nakładami związanymi z tym majątkiem, według stanu na dzień wystąpienia lub wykluczenia.
 • § 44.
  Rozwiązanie Związku następuje wskutek zgodnych uchwał wszystkich członków Związku.

          § 45.
        • W wypadku rozwiązania Związku jego majątek po zaspokojeniu wszystkich zobowiązań i roszczeń wierzycieli, przechodzi na rzecz członków Związku odpowiednio do ich udziałów wniesionych w ciągu 3 ostatnich lat budżetowych poprzedzających rok, w którym dokonywane jest rozliczenie, z tym, że postanowienia §43 ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio.
        • Pierwszeństwo do przejęcia urządzeń i innego majątku wytworzonego przez Związek mają te gminy, na obszarze których te urządzenia i majątek się znajdują.

  § 46.
  Rozwiązanie Związku odbywa się pod nadzorem komisarza wyznaczonego przez organ nadzoru.

     § 47.
     Likwidatora Związku powołuje Zgromadzenie.
     § 48.
   • W stosunkach wewnętrznych likwidator podlega uchwałom Zgromadzenia.
   • W stosunkach zewnętrznych likwidator ma prawo reprezentowania Związku.
     § 49.

    Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
    1) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji,
    2) zakończenie spraw prowadzonych przez Związek,
    3) wezwanie wierzycieli do zgłoszenia roszczeń,
    4) ściągnięcie wierzytelności,
    5) uregulowanie zobowiązań,
    6) spieniężenie majątku Związku, jeżeli zwrot w naturze gminom okaże się niemożliwy,
    7) zgłoszenie organowi rejestrowemu wniosku o wykreślenie Związku.

     § 50.

    Podział majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem 6-miesięcznego terminu od daty ogłoszenia likwidacji.

     § 51.
     Nie odebrane kwoty pieniężne przeznaczone na zaspokojenie roszczeń osób trzecich, składa się do depozytu sądowego.
  • § 52.
  • (skreślony)

   

  Część V
  Nadzór nad Związkiem

      § 53.

  Nadzór nad Związkiem sprawuje Wojewoda Dolnośląski i Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu.

       § 54.

  Zakres i sposób nadzoru określa ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

   

  Część VI
  Postanowienie końcowe

       § 55.

  Zmiana niniejszego statutu następuje w trybie przyjętym dla uchwalenia statutu.

        § 56.

  Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Partnerzy:
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego
 • Fundacja Zielona Akcja
 • Powiat Polkowicki
 • Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu
 • NFOŚiGW

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar