Nieruchomości NIEzamieszkane nie objęte systemem

Pojemniki i opłaty

Obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne spoczywa na właścicielu danej nieruchomości.

Powinien to być minimum jeden pojemnik co najmniej 0,12 m3 na odpady zmieszane oraz 3 pojemniki  do selektywnego zbierania odpadów komunalnych (w kolorze niebieskim – na papier, żółtym – na plastik, metal i opakowania wielomateriałowe i zielonym – na szkło) – o pojemności odpowiadającej ilości wytworzonych odpadów i częstotliwości ich odbioru.

Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST