Nieruchomości zamieszkane

Budownictwo wielorodzinne

Mieszkańcy bloków (punktowców, klatkowców) i kamienic

Swoich odpadów pozbywają się w Osiedlowych Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

  • Do odpowiedniego pojemnika (szarych, z szarą pokrywą) należy wrzucić odpady zmieszane
  • Do pozostałych – odpady posegregowane:
    • szkło (pojemnik zielony),
    • papier (pojemnik niebieski),
    • metal, plastik i opakowania wielomateriałowe (pojemnik żółty).

Osiedlowy PSZOK tworzą półpodziemne pojemniki lub kontenery na kółkach, mieszczące się w tzw. boksach śmietnikowych.

Osiedlowe Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Budownictwo jednorodzinne

Mieszkańcy tzw. domów jednorodzinnych (wolnostojących, domów w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej)

Odpady zmieszane wyrzucają tak, jak dotychczas – do dużych pojemników stojących przy Ich domu.

Każdy przydomowy pojemnik na odpady zmieszane powinien być odpowiednio oznakowany, tj. opatrzony w adres nieruchomości, do której należy.

kubly_zmieszane
na_zmieszane

Odpady posegregowane natomiast należy zanosić do Osiedlowych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Stawki i opłaty

Opłata  za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązująca na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

Od 1 czerwca 2020 r. zmianie ulega metoda naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od tego dnia na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego będą obowiązywały dwie metody naliczania opłaty:

  • od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość – w wysokości 32 zł za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość,
  • od gospodarstwa domowego – w wysokości 94 zł za każde gospodarstwo domowe, przy czym metodę tą stosuje się dla gospodarstw domowych składających się z trzech lub więcej osób zamieszkujących w jednym lokalu mieszkalnym.

Właściciele nieruchomości mają obowiązek uiszczenia opłaty z góry i bez wezwania, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. Wpłaty dokonuje się na indywidualny rachunek bankowy właściciela nieruchomości.

 

Pojemniki - informacje

Budownictwo jednorodzinne – domy wolnostojące, domy w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej.

Obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne spoczywa na właścicielu danej nieruchomości. 

Powinien to być minimum jeden pojemnik co najmniej 0,12 m3 na odpady zmieszane .

Właściciele domów mogą kupić taki pojemnik we własnym zakresie lub wydzierżawić go od ZGZM. Koszt takiej usługi dodatkowej wynosi 1,50 zł miesięcznie – za poj. 120 l lub 3,00 zł – za poj. 240 l.

W pojemniki na odpady zmieszane budynki wielorodzinne zaopatrują właściciele lub zarządcy nieruchomości.

Opłata za dzierżawę miesięcznie wynosi: 10,00 zł – za poj. 1,1 m3 lub 99,00 zł. – za poj. 5 m3 (typu półpodziemny).

Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST