NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKANE

Pozostałe Harmonogramy

bi_i_zamieszkale
Nieruchomości zamieszkane
bi_i_niezamieszkale
Nieruchomości niezamieszkane
bi_i_gratowozy
Odpady

W zamian za uiszczoną opłatę z terenu nieruchomości niezamieszkanych, objętych systemem odbierana jest każda ilość następujących frakcji odpadów: zmieszane odpady komunalne, papier, szkło, plastik, metal i opakowania wielomateriałowe.

 1. Zmieszane odpady komunalne są wywożone nie rzadziej niż raz w tygodniu – chyba, że w deklaracji zaznaczono inną częstotliwość odbioru.
 2. Odpady selektywnie zebrane odbierane są nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 3. Odbiór odpadów odbywa się zgodnie ze szczegółowym harmonogramem, podanym zainteresowanym do wiadomości.

Właściciele nieruchomości niezamieszkanych – w ramach comiesięcznej opłaty – mogą również bezpłatnie oddać odpady komunalne w Centralnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Przyjmowane są tu:

 • szkło,
 • plastik,
 • metal,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • tworzywa sztuczne,
 • przeterminowane leki,
 • chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe – maksymalnie 1 tona t rocznie
 • odpady zielone – maksym. 0,5 tony rocznie,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z remontów – maksym. 1 tona rocznie,
 • zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony oraz średnicy do 1,1 m – maksym. 4 szt. rocznie.

Poza Centralnym PSZOK zużyte baterie i akumulatory (inne niż przemysłowe i samochodowe) można oddawać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznaczonych pojemnikach w punktach sprzedaży tych artykułów lub w innych miejscach wskazanych przez Związek. Pojemniki na przeterminowane leki znajdują się w wybranych aptekach na terenie wszystkich gmin.

Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST