HARMONOGRAMY WYWOZU ODPADÓW

UWAGA DLA MIESZKAŃCÓW POLKOWIC Z ZABUDOWY WIELORODZINNEJ!
Zmianie uległy dni odbioru odpadów BIODEGRADOWALNYCH.

Znajdź swój harmonogram:

Wybierz gminę

UWAGA DLA MIESZKAŃCÓW POLKOWIC Z ZABUDOWY WIELORODZINNE!
Zmianie uległy dni odbioru odpadów BIODEGRADOWALNYCH . Info poniżej

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH ORAZ BIODEGRADOWALNYCH Z TERENU ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO
() 01.01.2020 - 30.11.2020 r.

Kolorem zielonym oznaczono terminy odbioru odpadów zmieszanych,
Kolorem czerwonym oznaczono zamienne terminy w związku ze świętem przypadającym na dzień odbioru.
Kolorem żółtym oznaczono święta oraz dni wolne od pracy,

Przypominamy, że właściciel nieruchomości zamieszkanej obowiązany jest zapewnić pracownikom przedsiębiorcy odbierającego odpady dostęp do pojemników bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, zobowiązany jest wystawiać je, w dniu odbioru zgodnie z harmonogramem, do godz. 6.00, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości (§13 ust. 5 Uchwały Zgromadzenia ZGZM nr VII/26/19 z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z 2019 r. poz. 5067).

Pojemniki powinny być oznakowane adresem nieruchomości (§ 9 ust. 6 pkt 4 ww. Regulaminu)

W pojemniku na odpady BIODEGRADOWALNE: W pojemniku na odpady komunalne ZMIESZANE:
Zbieramy: Zbieramy:
obierki od warzyw, obierki i skórki owoców, zepsute owoce i warzywa, resztki pieczywa, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie, kwiaty cięte i doniczkowe, trawę, liście, rozdrobnione gałęzie. Odpady wrzucamy do pojemnika luzem. Jeżeli odpady były zbierane w worku, to należy je wysypać do pojemnika, a worek, po opróżnieniu wyrzucić do odpadów zmieszanych. Odpady niepodlegające selektywnej zbiórce, np.: potłuczone szyby i lustra, szkło hartowane i naczynia żaroodporne, talerze, szklanki, tacki styropianowe po żywności, zatłuszczony papier i folię, odpady higieniczne, resztki mięs, kości, płynne resztki żywności, gumę, ceratę, papier woskowany i pokryty tworzywem sztucznym, odchody zwierząt domowych.
Nie wrzucamy: Nie wrzucamy:
mięsa, kości, wędlin, odchodów zwierząt, kamieni, ziemi, popiołu, płynnych odpadów kuchennych (zlewki). odpadów BIODEGRADOWALNYCH, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, świetlówek, żarówek, zużytego oleju silnikowego i filtrów olejowych, farb i rozpuszczalników oraz opakowań po farbach I rozpuszczalnikach, leków i opakowań po lekach, gruzu, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, środków chwastobójczych i owadobójczych, padłych zwierząt, odpadów medycznych i weterynaryjnych, śniegu, lodu, gorącego popiołu.

ZASADY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW - www.zgzm.pl
Zabrania się pozostawiania odpadów obok pojemników na terenie Osiedlowych PSZOK, pod groźbą kary grzywny w wysokości 500 zł (art. 145 ustawy Kodeks wykroczeń). Odpady o dużych gabarytach i inne problemowe odpady komunalne można oddać bezpłatnie w Centralnym PSZOK w Polkowicach przy ul. Działkowej 18,
od poniedziałku do piątku w godzinach: 12.00-19.00,
w soboty: 10.00-15.00 (telefon:  606 276 657).

Nieruchomości zamieszkane

Odbiór i wywóz odpadów z nieruchomości wielorodzinnych odbywa się nie rzadziej niż raz na tydzień, zaś z nieruchomości jednorodzinnych nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie – z podziałem na parzyste i nieparzyste tygodnie 2019 r. 

Przypominamy, że właściciel nieruchomości zamieszkanej obowiązany jest zapewnić pracownikom przedsiębiorcy odbierającego odpady dostęp do pojemników bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, zobowiązany jest wystawiać je, w dniu odbioru zgodnie z harmonogramem, do godz. 6.00, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości (§13 ust. 5 Uchwały Zgromadzenia ZGZM nr VII/26/19 z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z 2019 r. poz. 5067).

Pojemniki powinny być oznakowane adresem nieruchomości (§ 9 ust. 6 pkt 4 ww. Regulaminu)

Nieruchomości niezamieszkane

Odbiór odpadów odbywa się zgodnie ze szczegółowym harmonogramem, podanym zainteresowanym do wiadomości.

Akcyjna zbiórka odpadów tzw. "wystawka"

W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele tych nieruchomości mogą dostarczyć do wskazanego miejsca w ramach akcyjnej zbiórki odpadów, tzw. „wystawki” każdą ilość frakcji odpadów komunalnych:

  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe.

Akcja ta prowadzona jest nie rzadziej niż jeden raz w roku w każdej miejscowości z terenu Związku.

UWAGA ZMIANA:

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywa się spod Osiedlowych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów

Odpady muszą być wystawione we wskazanym  dniu odbioru do godziny 6:00.

Zabrania się wystawiania odpadów na teren Osiedlowych PSZOK.

Podczas zbiórki można oddać m.in.:

meble, dywany, wykładziny, rowery, wózki oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, telewizory, monitory, golarki, suszarki itp. )

Odebrane zostaną wyłącznie odpady kwalifikujące się do katalogu  odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

PRZYPOMINAMY

Zbiórka nie obejmuje takich przedmiotów jak:

  • części samochodowe (zderzaki, kołpaki), opony,
  • odpady budowlane i remontowe (gruz budowlany, wata szklana, papa),
  • odpady biodegradowalne,
  • odpady szkodliwe i niebezpieczne (farby, lakiery, kleje, oleje, smary, środki ochrony roślin oraz opakowania po tych odpadach),
  • odpady zmieszane.

W przypadku wystawienia przez mieszkańców odpadów nie kwalifikujących się do odpadów wielkogabarytowych, odpady te nie zostaną odebrane.

Pamiętajmy!

Wystawianie odpadów poza terminami ich wywozu jest zaśmiecaniem, które traktowane jest jako wykroczenie, zagrożone karą grzywny!

Przypominamy, że poza terminem zbiórki, odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny można nieodpłatnie przekazać do Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który zlokalizowany jest w Polkowicach przy ul. Działkowej 18. Punkt czynny jest:  od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 19:00,  oraz w soboty od 10:00 do 15:00.

W przypadku wątpliwości, czy dany odpad podlega zbiórce – prosimy o kontakt telefoniczny  pod numerem 76 847 91 30.

 

Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST