HARMONOGRAMY WYWOZU ODPADÓW

UWAGA DLA MIESZKAŃCÓW POLKOWIC Z ZABUDOWY WIELORODZINNEJ!
Zmianie uległy dni odbioru odpadów BIODEGRADOWALNYCH.

Znajdź swój harmonogram:

Wybierz czas obowiązywania harmonogramu

UWAGA DLA MIESZKAŃCÓW POLKOWIC Z ZABUDOWY WIELORODZINNE!
Zmianie uległy dni odbioru odpadów BIODEGRADOWALNYCH . Info poniżej

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH ORAZ BIODEGRADOWALNYCH Z TERENU ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO
() 01.01.2020 - 30.11.2020 r.

Kolorem zielonym oznaczono terminy odbioru odpadów zmieszanych,
Kolorem czerwonym oznaczono zamienne terminy w związku ze świętem przypadającym na dzień odbioru.
Kolorem brązowym oznaczono dni odbioru odpadów bio w dzień inny niż odbiór odpadów zmieszanych,
Kolorem żółtym oznaczono święta oraz dni wolne od pracy,

Przypominamy, że właściciel nieruchomości zamieszkanej obowiązany jest zapewnić pracownikom przedsiębiorcy odbierającego odpady dostęp do pojemników bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, zobowiązany jest wystawiać je, w dniu odbioru zgodnie z harmonogramem, do godz. 6.00, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości.

Pojemniki powinny być oznakowane: rodzajem gromadzonych odpadów i adresem nieruchomości, oraz w przypadku pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów na części niezamieszkanej nieruchomości mieszanej, nazwą prowadzonej działalności.

W pojemniku na odpady BIODEGRADOWALNE: W pojemniku na odpady komunalne ZMIESZANE:
Zbieramy: Zbieramy:
obierki od warzyw, obierki i skórki owoców, zepsute owoce i warzywa, resztki pieczywa, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie, kwiaty cięte i doniczkowe, trawę, liście, rozdrobnione gałęzie. Odpady wrzucamy do pojemnika luzem. Jeżeli odpady były zbierane w worku, to należy je wysypać do pojemnika, a worek, po opróżnieniu wyrzucić do odpadów zmieszanych. Odpady niepodlegające selektywnej zbiórce, np.: potłuczone szyby i lustra, szkło hartowane i naczynia żaroodporne, talerze, szklanki, tacki styropianowe po żywności, zatłuszczony papier i folię, odpady higieniczne, resztki mięs, kości, płynne resztki żywności, gumę, ceratę, papier woskowany i pokryty tworzywem sztucznym, odchody zwierząt domowych.
Nie wrzucamy: Nie wrzucamy:
mięsa, kości, wędlin, odchodów zwierząt, kamieni, ziemi, popiołu, płynnych odpadów kuchennych (zlewki). odpadów BIODEGRADOWALNYCH, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, świetlówek, żarówek, zużytego oleju silnikowego i filtrów olejowych, farb i rozpuszczalników oraz opakowań po farbach I rozpuszczalnikach, leków i opakowań po lekach, gruzu, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, środków chwastobójczych i owadobójczych, padłych zwierząt, odpadów medycznych i weterynaryjnych, śniegu, lodu, gorącego popiołu.

ZASADY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW - www.zgzm.pl
Zabrania się pozostawiania odpadów obok pojemników na terenie Osiedlowych PSZOK, pod groźbą kary grzywny w wysokości 500 zł (art. 145 ustawy Kodeks wykroczeń). Odpady o dużych gabarytach i inne problemowe odpady komunalne można oddać bezpłatnie w Centralnym PSZOK w Polkowicach przy ul. Działkowej 18,
od poniedziałku do piątku w godzinach: 12.00-19.00,
w soboty: 10.00-15.00 (telefon:  606 276 657).