Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
Poprawienie strony niosło by za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treści niedostępne

 • Filmy zamieszczane w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Nie wszystkie dokumenty do pobrania są dostępne cyfrowo.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez AKnet Tomasz Wadas.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Zuzanna Tryler.
 • E-mail: z.tryler@zgzm.pl
 • Telefon: +48 76840 14 90

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: Związek Gmin Zagłębia Miedziowego
 • Adres: Polkowice ul. Mała 1
 • E-mail: biuro@zgzm.pl
 • Telefon: +48 76 840 14 90
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku Związku Gmin Zagłębia Miedziowego prowadzi jedno wejście zlokalizowane od strony północnej – ul. Górnej. Wejście umiejscowione jest na parterze (bezpośrednio bez schodów). Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu tj. 7:30 – 15:30 – nie jest zabezpieczone bramkami. Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo Parking Związek Gmin Zagłębia Miedziowego nie posiada własnego parkingu. W celu umożliwienia bezproblemowego dojazdu wózkiem inwalidzkim osoba niepełnosprawna może skorzystać z parkingu miejskiego zlokalizowanego po lewej stronie budynku. W odległości ok. 10 metrów od drzwi wejściowych do budynku znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Budynek jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych i pionowych. W pomieszczeniach brak jest urządzeń służących:
 • osobom niewidzącym lub słabowidzącym oraz niesłyszącym lub słabosłyszącym,
 • psom asystującym i psom przewodnikom.
W budynku oznaczone są drogi ewakuacyjne. Dodatkowo przewiduje się możliwość przywołania pracownika wspierającego osobę niepełnosprawną w czynnościach związanych z funkcjonowaniem Biura ZGZM. W tym celu należy użyć znajdującego się po prawej stronie drzwi na wysokości osób poruszających się na wózkach dzwonka. Wielokondygnacyjny budynek wyposażony jest w dźwig z uwypuklonymi przyciskami sterującymi. Dźwig zlokalizowany jest w holu budynku, po prawej stronie od wejścia. Przy wejściu do budynku udostępniona jest wizualna informacja dotycząca rozkładu pomieszczeń. Szczegółowych informacji o rozkładzie pomieszczeń udziela pracownik zatrudniony w Biurze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego znajdujący się w pokoju nr 1. Informacja dla osób niesłyszących Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i niedosłyszące. W chwili obecnej brak jest możliwości skorzystania z obsługi w języku migowym. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Informacja dla osób niedowidzących W budynku brak jest oznaczeń w alfabecie Braille’a, i oznaczeń kontrastowych. Na prośbę osoby niedowidzącej istnieje możliwość udostępnienia decyzji, deklaracji oraz wniosków w druku powiększonym. Umożliwia się wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego lub psa przewodnika (poinformowani pracownicy Biura Związku Gmin Zagłębia Miedziowego). Toaleta Toaleta dla klientów znajduje się na 1 piętrze budynku. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Skróty klawiaturowe Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • F1 – pomoc – po naciśnięciu tego klawisza, otworzy się okno pomocy programu, w którym aktualnie pracujemy
 • F5 – odśwież – odświeżenie przeglądarki
 • Ctrl + W – zamknięcie karty przeglądarki, która jest aktualnie włączona
 • Ctrl + T – otwarcie nowej karty przeglądarki
 • Ctrl+Pg Dn – przejście do następnej karty przeglądarki
 • Ctrl+Pg Up – przejście do poprzedniej karty przeglądarki
 • Ctrl + L – przejście do paska adresu
 • Shift + Ctrl + T – przywrócenie ostatniej zamkniętej karty przeglądarki
 • Ctrl + D – szybkie dodanie strony do ulubionych lub edycja tej, która już została do nich dodana
 • Ctrl + H – otwarcie historii przeglądania stron WWW
 • Home – przejście na początek strony
 • End – przejście na koniec strony
 • Ctrl + N – otwarcie na nowo jakiegoś programu lub powielenie otwartego już okna w eksploratorze Windows
 • Tab – przejdź do kolejnej opcji
 • Spacja – zaznacz wybraną opcję
 • TAB – przesunięcie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie
 • Shift+TAB – cofnięcie fokus na poprzedni element nawigacji
 • Enter – powoduje przejście do zaznaczonego odnośnika
 • Strzałki „w dół”, „w górę” – przewija stronę

Inne informacje i oświadczenia

Strona spełnia większość wymagań WCAG 2.1 takie jak:
 • Większość elementów graficznych ma zwięzły tekst alternatywny (alt), który opisuje, co znajduje się na grafice lub, jeśli grafika jest odnośnikiem, dokąd prowadzi ten odnośnik. Jeśli grafiki są czysto dekoracyjne, mają „pusty atrybut alt”.
 • Brak animowanych elementów, poruszających się tekstów.
 • Brak elementów, szczególnie agresywnych i szybko animowanych grafik, mogących stanowić zagrożenie dla osób cierpiących na padaczkę fotogenną.
 • Większość plików PDF, Word i innych opublikowanych na stronie jest dostępna do pobrania.
 • Teksty zamieszczone w serwisie napisane są w miarę możliwości w jak najprostszy sposób, tak aby dostęp do nich miały mniej wykształcone osoby, a także osoby z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Nawigacja (menu) jest spójna, logiczna i niezmienna w obrębie serwisu. Nawigacja w obrębie całego serwisu jest dostępna z poziomu klawiatury.
 • Wszystkie elementy aktywne, takie jak odnośniki, banery czy pola formularza mają wyraźny wizualny fokus (zwykle w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji po stronie klawiszem TAB).
 • Większość kontrastów kolorystycznych przekazujących treść (tekstów, linków, banerów) lub funkcjonalnych ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1.
 • Stronę powinno dać się znacząco (co najmniej 200%) powiększyć narzędziami przeglądarki. Powiększona strona nie „gubi” treści.
 • Wszystkie tytuły (title) stron są unikalne i informują o treści podstrony, na jakiej znajduje się użytkownik.
 • Kod serwisu jest zgodny ze standardami. Nie korzysta z tabel jako elementu konstrukcyjnego strony.
Formularze, w tym formularz wyszukiwarki, jest zbudowany zgodnie ze standardami. Wszystkie pola formularzy i przyciski są właściwie opisane. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich
Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST