REGULAMIN Centralny PSZOK

Regulamin Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Polkowicach

Rozdział I

Informacje ogólne

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Polkowicach (zwanego dalej: Centralny PSZOK).
 2. Właścicielem Centralnego PSZOK jest Związek Gmin Zagłębia Miedziowego
  (dalej Związek).
 3. Centralny PSZOK zlokalizowany jest w Polkowicach przy ul. Działkowej 18.
 4. Z Centralnego PSZOK mogą bezpłatnie korzystać właściciele nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami na terenie Związku (z zastrzeżeniem zapisów rozdziału IV niniejszego Regulaminu) oraz odpłatnie właściciele nieruchomości nieobjętych systemem gospodarowania odpadami na terenie Związku, z uwzględnieniem odpowiednich zapisów Regulaminu.
 5. Centralny PSZOK jest czynny: od poniedziałku do  piątku w godz. 12.00 – 19.00, w soboty w godz. 10.00 – 15.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 1. Centralny PSZOK prowadzi: Polkowicka Dolina Recyklingu sp. o.o., ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice.

Rozdział II

Zasady przyjmowania odpadów 

 1. W Centralnym PSZOK przyjmowane są wyłącznie segregowane odpady komunalne:
 • odpady opakowaniowe (papier, tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe),
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • meble i odpady wielkogabarytowe,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte baterie i akumulatory
 • przeterminowane leki,
 • chemikalia,
 • zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony
  oraz średnicy do 1,1 m,
 • ubrania i tekstylia,
 • odpady zielone,
 • popiół.

 1. W Centralnym PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:
 • odpady zawierające azbest,
 • szyby samochodowe i części samochodowe,
 • opony pochodzące z działalności rolniczej oraz gospodarczej,
 • szkło zbrojeniowe i hartowane,
 • zmieszane odpady komunalne.
 1. Przed przyjęciem odpadów właściciele nieruchomości zamieszkanych zobowiązani
  są przedstawić dokument potwierdzający tożsamość oraz adres nieruchomości, z której pochodzą odpady poprzez okazanie m.in. dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy, deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, umowy najmu, umowy dzierżawy.
 2. W sytuacji, gdy właściciel nieruchomości zamieszkanej nie jest w stanie okazać dokumentów potwierdzających prawo do nieruchomości, z której pochodzą dostarczane odpady, zobowiązany jest do złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. W sytuacji, gdy do Centralnego PSZOK dostarczane są odpady komunalne z nieruchomości zamieszkanej przez osobę nie będącą właścicielem danej nieruchomości, osoba ta zobowiązana jest do złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu.
 4. Właściciele nieruchomości niezamieszkanych objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Związku, zobowiązani są potwierdzić pochodzenie odpadów z nieruchomości objętej systemem poprzez okazanie kopii deklaracji
  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz upoważnienia dla osoby dostarczającej odpady.
 5. Przed przyjęciem odpadów właściciele nieruchomości niezamieszkanych, nieobjętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Związku, zobowiązani są do złożenia zlecenia wykonania usługi przyjęcia odpadów do Centralnego PSZOK w Polkowicach według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu.
 6. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik Centralnego PSZOK, po wcześniejszym sprawdzeniu ilości i rodzaju odpadów, ich pochodzenia i zabezpieczenia oraz zważenia.
 7. Upoważniony pracownik Centralnego PSZOK odmówi przyjęcia odpadów w następujących sytuacjach:
 • dostarczone odpady będą pochodziły spoza terenu Związku;
 • dostarczający odpady nie okaże się dokumentem tożsamości oraz nie przedstawi innych dokumentów potwierdzających pochodzenie odpadów z terenu Związku;
 • dostarczone odpady nie znajdują się w wykazie przyjmowanych odpadów określonym
  w pkt 1 rozdz. II Regulaminu lub zostały wymienione w pkt 2 rozdz. II Regulaminu;
 • dostarczone odpady mogłyby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.
 1. W przypadku odmowy przyjęcia dostarczonych do Centralnego PSZOK odpadów, pracownik Centralnego PSZOK sporządza stosowną notatkę wraz z uzasadnieniem.

Rozdział III 

Zasady funkcjonowania Centralnego PSZOK

 1. Transport odpadów do Centralnego PSZOK właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.
 2. Wjazd na teren Centralnego PSZOK odbywa się za wiedzą i zgodą pracownika Centralnego PSZOK, zaś każdorazowe przyjęcie odpadów do Centralnego PSZOK potwierdzane jest
  na formularzu przyjęcia odpadów.
 3. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik Centralnego PSZOK po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z wykazem przyjmowanych odpadów.
 4. Dostarczający odpady zobowiązany jest do ich odpadów oraz umieszczenia
  w odpowiednich pojemnikach, kontenerach, paletach lub pomieszczeniach, zgodnie
  ze wskazaniem pracownika Centralnego PSZOK.
 5. Odpady powinny być dostarczone w takiej formie i ilości, aby możliwe było ich swobodne przeniesienie do pojemników lub pomieszczeń do tego celu przystosowanych bez konieczności użycia specjalistycznego sprzętu.
 6. Odpady niebezpieczne płynne powinny znajdować się w oryginalnych opakowaniach producenta. Opakowania powinny zawierać etykiety i nie powinny być uszkodzone.
 7. Na terenie PSZOK dzieci poniżej 14 roku życia mogą przebywać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.
 8. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do:
 • przestrzegania zaleceń pracowników obsługi Centralnego PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów komunalnych oraz sposobu poruszania się po terenie Centralnego PSZOK,
 • bezwzględnego przestrzegania zakazu używania otwartego ognia na terenie PSZOK, w tym niepalenia papierosów,
 • zachowania wymogów bezpieczeństwa,
 • zachowania kierunku przemieszczania się wynikającego z oznaczeń,
 • stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego. 

Rozdział IV

Odpłatność

 1. W przypadku dostarczenia odpadów w ilości większej niż w określonych limitach tj.:

dla nieruchomości niezamieszkanych objętych systemem:

 1. a) odpadów zielonych – maksymalnie 0,5 Mg rocznie,
 2. b) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych – maksymalnie 1 Mg rocznie,
 3. c) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, pochodzących z remontów – maksymalnie
  1 Mg rocznie,
 4. d) zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony
  oraz średnicy do 1,1 m – maksymalnie 4 szt. rocznie

właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości określonej
w fakturze, wystawionej na podstawie ilości dostarczonych odpadów i obowiązującego cennika.

 1. W przypadku dostarczenia odpadów komunalnych przez właściciela nieruchomości niezamieszkanej z terenu Związku nieobjętej systemem gospodarowania odpadami, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości określonej w fakturze, wystawionej na podstawie ilości dostarczonych odpadów i obowiązującego cennika, zgodnie
  ze złożonym zleceniem przyjęcia odpadów do Centralnego PSZOK.
 2. Cennik przyjęcia odpadów do Centralnego PSZOK stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 1. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować karami administracyjnymi.
 2. Regulamin Centralnego PSZOK dostępny jest na stronie internetowej:

Załączniki

Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST