Centralny PSZOK

Cennik usług przyjęcia i zagospodarowania odpadów w Centralnym PSZOK w Polkowicach

Usługi odpłatne dotyczą nieruchomości niezamieszkanych nieobjętych system gospodarowania odpadami na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego oraz usług wykonanych ponad limit ustalony dla nieruchomości objętych systemem.

L.p.Rodzaj odpaduKod odpaduj.m. Cena netto  Cena brutto 
1.Odpady farb i lakierów zawierajych rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne08 01 11*Mg     16 000,00        17 280,00   
2.Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych13 02 05*Mg        8 500,00           9 180,00   
3.Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji13 02 07*Mg        8 500,00           9 180,00   
4.Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe13 02 08*Mg        7 500,00           8 100,00   
5.Opakowania z papieru i tektury15 01 01Mg           250,00              270,00   
6.Opakowania z tworzyw sztucznych15 01 02Mg           250,00              270,00   
7.Opakowania z drewna15 01 03Mg           120,00              129,60   
8.Opakowania z metali15 01 04Mg             40,00                43,20   
9.Opakowania wielomateriałowe15 01 05Mg           250,00              270,00   
10.Zmieszane odpady opakowaniowe15 01 06Mg           800,00              864,00   
11.Opakowania ze szkła15 01 07Mg             50,00                54,00   
12.Opakowania z tekstyliów15 01 09Mg        1 000,00           1 080,00   
13.Opakowania zawierające pozozostałości  substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone15 01 10*Mg     15 000,00        16 200,00   
14.Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi15 01 11*Mg     40 000,00        43 200,00   
15.Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)15 02 02*Mg     15 000,00        16 200,00   
16.Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 15 02 03Mg           400,00              432,00   
17.Zużyte opony (małe samochody osobowe do 17 cali i ciężarowe do 1,2 m)* **16 01 03Mg           800,00              864,00   
18.Zużyte opony (ciężarowe powyżej 1,2 m)* **16 01 03Mg        3 000,00           3 240,00   
19.Zużyte opony (rolnicze powyżej 1,2 m)* **16 01 03Mg        5 500,00           5 940,00   
20.Filtry olejowe16 01 07*Mg     17 000,00        18 360,00   
21.Elementy zawierające rtęć16 01 08*Mg   430 000,00      464 400,00   
22.Płyny hamulcowe16 01 13*Mg     17 000,00        18 360,00   
23.Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje16 01 14*Mg     17 000,00        18 360,00   
24.Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 1416 01 15Mg     17 000,00        18 360,00   
25.Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC16 02 11*Mg     17 000,00        18 360,00   
26.Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 1216 02 13*Mg     14 000,00        15 120,00   
27.Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 1316 02 14Mg        8 000,00           8 640,00   
28.Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń16 02 15*Mg           800,00              864,00   
29.Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 1516 02 16Mg        5 000,00           5 400,00   
30.Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych16 05 06*Mg     35 000,00        37 800,00   
31.Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)16 05 07*Mg     35 000,00        37 800,00   
32.Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)16 05 08*Mg     35 000,00        37 800,00   
33.Baterie i akumulatory ołowiowe16 06 01*Mg     14 000,00        15 120,00   
34.Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 16 80 01kg           400,00              432,00   
35.Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów **17 01 01Mg           300,00              324,00   
36.Gruz ceglany **17 01 02Mg           300,00              324,00   
37.Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia **17 01 03Mg           300,00              324,00   
38.Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 **17 01 07Mg           300,00              324,00   
39.Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. **17 01 80Mg           350,00              378,00   
40.Odpady z remontów i przebudowy dróg **17 01 81Mg           350,00              378,00   
41.Drewno **17 02 01Mg           350,00              378,00   
42.Szkło **17 02 02Mg           350,00              378,00   
43.Tworzywa sztuczne **17 02 03Mg           350,00              378,00   
44.Odpadowa papa **17 03 80Mg           350,00              378,00   
45.Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 **17 05 04Mg             15,00                16,20   
46.Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 **17 06 04Mg           300,00              324,00   
47.Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 **17 08 02Mg           350,00              378,00   
48.Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 **17 09 04Mg           350,00              378,00   
49.Papier i tektura20 01 01Mg           250,00              270,00   
50.Szkło 20 01 02Mg           350,00              378,00   
51.Odpady kuchenne ulegające biodegradacji20 01 08Mg           400,00              432,00   
52.Odzież20 01 10Mg        1 200,00           1 296,00   
53.Tekstylia z włókien naturalnych20 01 11Mg        1 200,00           1 296,00   
54.Rozpuszczalniki20 01 13*Mg     17 000,00        18 360,00   
55.Kwasy20 01 14*Mg     25 000,00        27 000,00   
56.Alkalia20 01 15*Mg     25 000,00        27 000,00   
57.Odczynniki fotograficzne20 01 17*Mg     25 000,00        27 000,00   
58.Odczynniki fotograficzne20 01 19*Mg        3 500,00           3 780,00   
59.Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć20 01 21*Mg     26 000,00        28 080,00   
60.Urządzenia zawierające freony20 01 23*Mg           900,00              972,00   
61.Oleje i tłuszcze jadalne20 01 25Mg        3 500,00           3 780,00   
62.Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 2520 01 26*Mg        8 500,00           9 180,00   
63.Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne20 01 27*Mg     25 000,00        27 000,00   
64.Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 2720 01 28Mg     25 000,00        27 000,00   
65.Detergenty zawierające substancje niebezpieczne20 01 29*Mg     35 000,00        37 800,00   
66.Detergenty inne niż wymienione w 20 01 2920 01 30Mg     17 000,00        18 360,00   
67.Leki cytotoksyczne i cytostatyczne20 01 31*Mg     26 000,00        28 080,00   
68.Leki inne niż wymienione w 20 01 3120 01 32Mg     15 000,00        16 200,00   
69.Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie20 01 33*Mg        8 500,00           9 180,00   
70.Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 3320 01 34Mg           850,00              918,00   
71.Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)20 01 35*Mg        1 700,00           1 836,00   
72.Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 320 01 36Mg           850,00              918,00   
73.Drewno inne niż wymienione w 20 01 3720 01 38Mg           250,00              270,00   
74.Tworzywa sztuczne 20 01 39Mg           350,00              378,00   
75.Metale20 01 40Mg             40,00                43,20   
76.Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 1920 01 80Mg        8 500,00           9 180,00   
77.Inne niewymienione odpady zebrane w sposób selektywny20 01 99Mg           500,00              540,00   
78.Odpady ulegające biodegradacji20 02 01Mg           350,00              378,00   
79.Gleba i ziemia, w tym kamienie20 02 02Mg             15,00                16,20   
80.Odpady wielkogabarytowe20 03 07Mg        1 500,00           1 620,00   
81.Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach20 03 99Mg           500,00              540,00   

*Limit ilości przyjmowanych odpadów pochodzących z nieruchomości zamieszkanych objętych system:

Lp.Rodzaj opdadówKod odpaduj.m.Limit
1.Zużyte opony16 01 03Mg8 szt./rok

**Limit ilości przyjmowanych odpadów pochodzących z nieruchomości niezamieszkanych objętych system:

Lp.Rodzaj odpadyKod odpaduj.m.Limit
1Zużyte opony16 01 03szt.4 szt./rok
2odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z remontów z grupy 17 Mg1 Mg/rok
3Odpady wielkogabarytowe20 03 07Mg1 Mg/rok
Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST